molens

Oh my heavens we cou

Oh my heavens we could use a washing machine! We’re a home washing cloth diaper family (what’s good for the environment happens to be good for both the baby’s behind and the patn8r&#e217;s bank account) and our old washing machine is starting to sound… old. A new one would be nice before it breaks, not after. Especially since I HATE disposable diapers (and everyone else hates hearing me grumble that I’m wasting 30 cents on plastic every time I use one).

Lees meer

molens

Zuidooster ondermolen


Uit: Notulen Waterschap Starnmeer en Kamerhop.

Archief Alkmaar.

+/- 1660, De Kolk
Is gerezolveerd de kolk van de Middel Wegh (…): tot (…) Pauwiils molen toe op te maken.

31 mei 1729, Vijzel
Dat de molen aant oosteijnd van de Middelweg een nieuwe Vijzel en Bak zal worden gemaakt.

1752
Dat de vijzels en bak zijn vernieuwd.

Memorie 19 mei 1753 en 11 mei 1754
De Molenaars geordonneerd de Roeden van hun molens die met 1, 2, 3 en 4 gemerkt zijn, ieder week een kwart slag voort te draaijen, op een boete telkens van 2 Gulden, volgens hun instructie articel II. Sodanig dat omlaag (…) voorbij de molen komt: op ieder Zondag ‘s morgens voor 9 uure ge-extendeert of gespecificeert op bijzondere lijsten ieder jaar.

24 juli 1760
Hebben Dijkgraaf en Heemraden Jan Nol, molenaar in de watermolen aant eind van de middelweg ter zake van zijne buitensporigheden, Hegte waarneminge en tot voorkominge van ongeluk en schade die met zijn wangedrag zoude kunnen ontstaan, van zijn molenaarsambt ontslagen: Welk ontslag dezelve Jan Nol voor Dijkgraaf en Heemraden binnen gestaan en aan (…) zijde, heeft hij Dijkgraaf en Heemraden voorz selve ontslag bedankt.
Wijdert is bij Dijkgraaf en Heemraden aangestelt Claas Nol, zoon van de zelve Jan Nol, om de molen bij provisitie waar te nemen en te bemalen tot wederzeggenn toe of tot dat over ‘t molenaarsambt nader zal worden gedisponeert: egter onder conditie dat zo lang zijn ouders en zusters bij hem woonen, het maalloon aan zijn moeder zal komen of overgeleverd werden om in de gemeene huishoudinge te verstrekken.

4 april 1761
Hebben Dijkgraaf en Heemraden van de Starnmeer in plaats van wijlen Jan Nol (x) tot molenaresse aangesteld (…) Geertje Minnes van de watermolen aant eind van de Middelweg, Dog maar bij provisie tot wederzeggen toe en langer niet.
(x) Overleden 24 november 1760, begraven tot Oost-Graftdijk.

6 april 1776
Hebben Dijkgraaf en Heemraden, in plaats van de overledene Geertje Minnes, weduwe van Jan Nol, aangesteld haar zoon Claas Nol, tot molenaar op de molen aant oosteind van de Middelweg. Dog maar bij provisie tot wederzeggen en langer niet.

 

Vergadering donderdag 29 juli 1824
De Dijkgraaf bezigt dat de werkzaamhedens omtrend het groot Amsterdamsche Kanaal zijn afgeloopen, en de gelden daarvoor geind.
Ook heeft de Dijkgraaf kennis dat door de afscheiding van het Kamerhop met de Starnmeer, privisioneel twee watermolens in de Starnmeer staan kunnen zonder malen, en dat de vooruitzichten omtrend het water zoo gunstig zijn, dat weldra een dezer molens, zijnde die van Willem de Gooijer, (red. de noordooster bovenmolen) geheel weg zal kunnen.

Vergadering 22 juni 1826
De Dijkgraaf bezigt de vergadering dat door de verkoop der molen van J. Velthuis, (red. de zuidooster ondermolen) dezelve zich zonder woonhuis bevindende, ter zijner Koste een huis gebouwd voor F700,-, dat door de meer in deszelfs rekening is gebragt en door hem met 5 pl interest, jaarlijks met f50,- word afgelost.

Dat gemelde molen is verkogt aan Gerrit Sieuwers voor f1750,-, f750,- contant dat in de reekening in ontfang is gesteld en de resterende f1000,- zal blijven gevestigd op voornoemde Molen tegen 5 pl interest, dat de Molen van Willem de Gooijer na al het bruikbare voor de polder daaruit te hebben weggenomen, is verkogt aan J. Auppert, voor f600,-.

Lees meer

molens

Zuidooster bovenmolen


Uit: Notulen Waterschap Starnmeer en Kamerhop.

Archief Alkmaar.

Memorie, 19 mei 1753 en 11 mei 1754
De molenaars geordoneert de roeden van hun molens die met 1, 2, 3 en 4 gemerkt zijn, ieder week een kwart slag voort te draaijen op een boete telkens van 2 Gulden. Volgens hun instructie articel II, Sodanig dat omlaag (…) voorbij de molen komt: op ieder Zondag ‘s morgens voor 9 uure ge-extendeert of gespecificeert op bijzondere lijsten ieder jaar.

1755
Dat de vijzels en Bak zijn vernieuwd.

3 april 1762
‘T Admiraalschap van de zuiderste bovenmolen verplaatst bij de ondermolen daer te westen op de Middeltocht en (…) Jan Weij op Aaltje Pietersd Weij of haar zoon Maarten Weij.

24 september 1874
Verders wordt behandeld het voorstel omrede voor het stoomgemaal, de molens No 1 & 2 ( red, de zuidooster bovenmolen en de molen aan de middeltocht) te doen stilstaan, aan die Molenaars huisvesting te verlenen en het truitement te doen vervallen, hetwelk met 8 stemmen, 1 tegen. wordt aangenomen.

Vergadering 31 maart 1875
Verder wordt door Dijkgraaf en Heemraad voorgesteld te besluiten tot het Amoveren van twee watermolens, welke door het in werking brengen van het stoomgemaal, niet meer nodig worden geacht.

Na eenige beraadslagen wordt genomen het volgende besluit

Hoofdingelanden van de Waterschap Starnmeer en Kamerhop
Overwegende dat het in den verleden herfst gebleken is dat het opgerigt stoomgemaal voldoende is om des noods met geringe hulps van twee der vier bestaande vijzelwatermolens de Starnmeer van het overtollige water te ontlasten.

In aanmerking nemende dat het amoveren van twee watermolens, de gewone kosten van bemaling en onderhoud, aanmerkelijk zouden verminderen.

Hebben besloten:
Behoudens goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie Dijkgraaf en Heemraden te magtigen tot verkoop twee vijzelwatermolens gelegen in de Starnmeer bij Spijkerboor onder de gemeente Jisp.

Nog wordt goedgevonden Dijkgraaf en Heemraden die verkoop te doen plaats hebben bij gedeelten of gecombineerd met regt om roeden en assen bij te gering bod ter beschikking van het Waterschap te behouden.

Verder wordt besloten de stenenpijp over de molenkolk in den Oostdijk te doen digten en een nieuwen pomp te leggen ten einde in dat gedeelte steeds water te kunnen inlaten.

En uiteindelijk is Dijkgraaf en Heemraden gemagtigd met de molenaars wier functies door het amoveren der molens vervallen zijnde de weduwe J. Leegwater en J. Velthuis te sluiten eene acte van erfpacht, waarbij hun eenige grond aan den dijk wordt toegestaan tot plaatsing der aan hun in eigendom behoorende en bij de molens staande gebouwen, en bovendien aan hun voor die verplaatsing eene geldelijke schadevergoeding te verlenen.

Maart 1875, verzoek goedkeuring verkoop molens
Wij hebben de eer (…) te doen toekomen een (…) opgemaakt besluit om Dijkgraaf en Heemraad te magtigen tot verkoop der twee vijzelwatermolens gelegen in de Starnmeer, onder de gemeente Jisp, met verzoek daarop de vereiste goedkeurng te verlenen.

8 april 1875, kennisgeving ontruiming molens
Namens het bestuur van de Waterschap de Starnmeer en Kamerhop, moet ik U kennis geven dat besloten is de door u bewoond wordende watermolens voor de afbraak te verkopen, met verzoek die binnen drie maanden te ontruimen.
De Secretaris van het Waterschap,
JW Bek.
Aan de weduwe J. Leegwater, J Velthuis.

Lees meer

molens

Noordooster bovenmolen


Uit: Notulen Waterschap Starnmeer en Kamerhop.

Archief Alkmaar.

29 … 1728
Tot Admiraal van de molenaars in plaats van de voorzitter Pieter Verweij, Jan Pietersz Pel, woont in de molen naast het Spijkerboor.

1752
Dat de vijzels en bak zijn vernieuwd.

Memorie, 19 mei 1753 en 11 mei 1754
De molenaars geordoneert de roeden van hun molens die met 1, 2, 3 en 4 gemerkt zijn, ieder week een kwart slag voort te draaijen op een boete telkens van 2 Gulden. Volgens hun instructie articel II, Sodanig dat omlaag (…) voorbij de molen komt: op ieder Zondag ‘s morgens voor 9 uure ge-extendeert of gespecificeert op bijzondere lijsten ieder jaar.

19 september 1778
Is in plaats van Pieter Auweltz Prins, overleden de 1e september 1778, tot watermolen op de moolen in de Noordoosthoek van de Starnmeer, aangestelt desselfts zoon Auwel Prins, Dog maar bij provisie tot wederzegging en langer niet.

3 juli 1805
Is geresolveerde de hoekmolen te doen vervijzelen en de togten te laten slooten.

Vergadering donderdag 29 juli 1824
De Dijkgraaf bezigt dat de werkzaamhedens omtrend het groot Amsterdamsche Kanaal zijn afgeloopen, en de gelden daarvoor geind.
Ook heeft de Dijkgraaf kennis dat door de afscheiding van het Kamerhop met de Starnmeer, privisioneel twee watermolens in de Starnmeer staan kunnen zonder malen, en dat de vooruitzichten omtrend het water zoo gunstig zijn, dat weldra een dezer molens, zijnde die van Willem de Gooijer, geheel weg zal kunnen.

Vergadering donderdag 16 juni 1825
Is geresolveerd de molen van Willem de Gooijer te Amoveren, het dienstbare daarvan voor de meer te behouden en het andere te verkopen.
Idem daar de Timmerbaas hierdoor zonder woning is om op de timmerschuur een bovenhuis voor de zelve te doen maken, echter niet hoger dan 7 Voet.

Vergadering 29 september 1825
Nog uitbesteed uit de hand van Jacob Ris, het gelijkmaken der molenwerf van Willem de Gooijer, de spetie te brengen en Egalizeren op de Oostringdijk van de pijp bij C. Maas, Zuidop, ter breedte van een (…) Tonrond.

Vergadering 22 juni 1826
De Dijkgraaf bezigt de vergadering dat door de verkoop der molen van J. Velthuis, (red. de zuidooster ondermolen) dezelve zich zonder woonhuis bevindende, ter zijner Koste een huis gebouwd voor F700,-, dat door de meer in deszelfs rekening is gebragt en door hem met 5 pl interest, jaarlijks met f50,- word afgelost.

Dat gemelde molen is verkogt aan Gerrit Sieuwers voor f1750,-, f750,- contant dat in de reekening in ontfang is gesteld en de resterende f1000,- zal blijven gevestigd op voornoemde Molen tegen 5 pl interest, dat de Molen van Willem de Gooijer na al het bruikbare voor de polder daaruit te hebben weggenomen, is verkogt aan J. Auppert, voor f600,-.

Lees meer