Zuidooster ondermolen

Wikis > Over de polder > Molens > Zuidooster ondermolen

Uit: Notulen Waterschap Starnmeer en Kamerhop.

Archief Alkmaar.

+/- 1660, De Kolk
Is gerezolveerd de kolk van de Middel Wegh (…): tot (…) Pauwiils molen toe op te maken.

31 mei 1729, Vijzel
Dat de molen aant oosteijnd van de Middelweg een nieuwe Vijzel en Bak zal worden gemaakt.

1752
Dat de vijzels en bak zijn vernieuwd.

Memorie 19 mei 1753 en 11 mei 1754
De Molenaars geordonneerd de Roeden van hun molens die met 1, 2, 3 en 4 gemerkt zijn, ieder week een kwart slag voort te draaijen, op een boete telkens van 2 Gulden, volgens hun instructie articel II. Sodanig dat omlaag (…) voorbij de molen komt: op ieder Zondag ‘s morgens voor 9 uure ge-extendeert of gespecificeert op bijzondere lijsten ieder jaar.

24 juli 1760
Hebben Dijkgraaf en Heemraden Jan Nol, molenaar in de watermolen aant eind van de middelweg ter zake van zijne buitensporigheden, Hegte waarneminge en tot voorkominge van ongeluk en schade die met zijn wangedrag zoude kunnen ontstaan, van zijn molenaarsambt ontslagen: Welk ontslag dezelve Jan Nol voor Dijkgraaf en Heemraden binnen gestaan en aan (…) zijde, heeft hij Dijkgraaf en Heemraden voorz selve ontslag bedankt.
Wijdert is bij Dijkgraaf en Heemraden aangestelt Claas Nol, zoon van de zelve Jan Nol, om de molen bij provisitie waar te nemen en te bemalen tot wederzeggenn toe of tot dat over ‘t molenaarsambt nader zal worden gedisponeert: egter onder conditie dat zo lang zijn ouders en zusters bij hem woonen, het maalloon aan zijn moeder zal komen of overgeleverd werden om in de gemeene huishoudinge te verstrekken.

4 april 1761
Hebben Dijkgraaf en Heemraden van de Starnmeer in plaats van wijlen Jan Nol (x) tot molenaresse aangesteld (…) Geertje Minnes van de watermolen aant eind van de Middelweg, Dog maar bij provisie tot wederzeggen toe en langer niet.
(x) Overleden 24 november 1760, begraven tot Oost-Graftdijk.

6 april 1776
Hebben Dijkgraaf en Heemraden, in plaats van de overledene Geertje Minnes, weduwe van Jan Nol, aangesteld haar zoon Claas Nol, tot molenaar op de molen aant oosteind van de Middelweg. Dog maar bij provisie tot wederzeggen en langer niet.

 

Vergadering donderdag 29 juli 1824
De Dijkgraaf bezigt dat de werkzaamhedens omtrend het groot Amsterdamsche Kanaal zijn afgeloopen, en de gelden daarvoor geind.
Ook heeft de Dijkgraaf kennis dat door de afscheiding van het Kamerhop met de Starnmeer, privisioneel twee watermolens in de Starnmeer staan kunnen zonder malen, en dat de vooruitzichten omtrend het water zoo gunstig zijn, dat weldra een dezer molens, zijnde die van Willem de Gooijer, (red. de noordooster bovenmolen) geheel weg zal kunnen.

Vergadering 22 juni 1826
De Dijkgraaf bezigt de vergadering dat door de verkoop der molen van J. Velthuis, (red. de zuidooster ondermolen) dezelve zich zonder woonhuis bevindende, ter zijner Koste een huis gebouwd voor F700,-, dat door de meer in deszelfs rekening is gebragt en door hem met 5 pl interest, jaarlijks met f50,- word afgelost.

Dat gemelde molen is verkogt aan Gerrit Sieuwers voor f1750,-, f750,- contant dat in de reekening in ontfang is gesteld en de resterende f1000,- zal blijven gevestigd op voornoemde Molen tegen 5 pl interest, dat de Molen van Willem de Gooijer na al het bruikbare voor de polder daaruit te hebben weggenomen, is verkogt aan J. Auppert, voor f600,-.

Category: Tags: