Zuidooster bovenmolen

Wikis > Over de polder > Molens > Zuidooster bovenmolen

Uit: Notulen Waterschap Starnmeer en Kamerhop.

Archief Alkmaar.

Memorie, 19 mei 1753 en 11 mei 1754
De molenaars geordoneert de roeden van hun molens die met 1, 2, 3 en 4 gemerkt zijn, ieder week een kwart slag voort te draaijen op een boete telkens van 2 Gulden. Volgens hun instructie articel II, Sodanig dat omlaag (…) voorbij de molen komt: op ieder Zondag ‘s morgens voor 9 uure ge-extendeert of gespecificeert op bijzondere lijsten ieder jaar.

1755
Dat de vijzels en Bak zijn vernieuwd.

3 april 1762
‘T Admiraalschap van de zuiderste bovenmolen verplaatst bij de ondermolen daer te westen op de Middeltocht en (…) Jan Weij op Aaltje Pietersd Weij of haar zoon Maarten Weij.

24 september 1874
Verders wordt behandeld het voorstel omrede voor het stoomgemaal, de molens No 1 & 2 ( red, de zuidooster bovenmolen en de molen aan de middeltocht) te doen stilstaan, aan die Molenaars huisvesting te verlenen en het truitement te doen vervallen, hetwelk met 8 stemmen, 1 tegen. wordt aangenomen.

Vergadering 31 maart 1875
Verder wordt door Dijkgraaf en Heemraad voorgesteld te besluiten tot het Amoveren van twee watermolens, welke door het in werking brengen van het stoomgemaal, niet meer nodig worden geacht.

Na eenige beraadslagen wordt genomen het volgende besluit

Hoofdingelanden van de Waterschap Starnmeer en Kamerhop
Overwegende dat het in den verleden herfst gebleken is dat het opgerigt stoomgemaal voldoende is om des noods met geringe hulps van twee der vier bestaande vijzelwatermolens de Starnmeer van het overtollige water te ontlasten.

In aanmerking nemende dat het amoveren van twee watermolens, de gewone kosten van bemaling en onderhoud, aanmerkelijk zouden verminderen.

Hebben besloten:
Behoudens goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie Dijkgraaf en Heemraden te magtigen tot verkoop twee vijzelwatermolens gelegen in de Starnmeer bij Spijkerboor onder de gemeente Jisp.

Nog wordt goedgevonden Dijkgraaf en Heemraden die verkoop te doen plaats hebben bij gedeelten of gecombineerd met regt om roeden en assen bij te gering bod ter beschikking van het Waterschap te behouden.

Verder wordt besloten de stenenpijp over de molenkolk in den Oostdijk te doen digten en een nieuwen pomp te leggen ten einde in dat gedeelte steeds water te kunnen inlaten.

En uiteindelijk is Dijkgraaf en Heemraden gemagtigd met de molenaars wier functies door het amoveren der molens vervallen zijnde de weduwe J. Leegwater en J. Velthuis te sluiten eene acte van erfpacht, waarbij hun eenige grond aan den dijk wordt toegestaan tot plaatsing der aan hun in eigendom behoorende en bij de molens staande gebouwen, en bovendien aan hun voor die verplaatsing eene geldelijke schadevergoeding te verlenen.

Maart 1875, verzoek goedkeuring verkoop molens
Wij hebben de eer (…) te doen toekomen een (…) opgemaakt besluit om Dijkgraaf en Heemraad te magtigen tot verkoop der twee vijzelwatermolens gelegen in de Starnmeer, onder de gemeente Jisp, met verzoek daarop de vereiste goedkeurng te verlenen.

8 april 1875, kennisgeving ontruiming molens
Namens het bestuur van de Waterschap de Starnmeer en Kamerhop, moet ik U kennis geven dat besloten is de door u bewoond wordende watermolens voor de afbraak te verkopen, met verzoek die binnen drie maanden te ontruimen.
De Secretaris van het Waterschap,
JW Bek.
Aan de weduwe J. Leegwater, J Velthuis.

Category: Tags: