Documenten

Hieronder vindt u een totaal overzicht van oude documenten, zoals deze bij het Regionaal Archief Alkmaar aanwezig zijn. Sommige onderdelen hiervan zijn aan te klikken en door te lezen.

 • De documenten over de Starnmeer bestaan slechts in originele vorm, er zijn dus nog geen digitale kopieën, laat staan tot tekst teruggebrachte digitale documenten. Mijn doel is om dit in de toekomst 1 voor 1 wel digitaal beschikbaar te maken, aangezien de bronnen natuurlijk boordevol informatie staan.

Helemaal onderaan de pagina staat ook nog een chronologisch overzicht van de, op deze site, beschikbare documenten. Misschien nutteloos, maar het kan interessant zijn!


Bron: Regionaal Archief Alkmaar

De Starnmeer en de Kamerhop – kortweg de Starnmeer 1) – is een van de vele droogmakerijen van het land boven het IJ die in het begin van de 17e eeuw zijn drooggelegd. Het meer grensde ten Noorden aan het Schermereiland – de huidige Eilandspolder ten Oosten aan de Beemster en de tegenwoordige polder Wormer, Jisp en Neck, ten Zuiden en ten Westen aan de Wouden en de Krommeniër Woudpolder.

De plannen voor de drooglegging van dit meer zijn van de hand van Leechwater, waarvan enkele ons in de originali zijn overgeleverd, zoals de ontwerpen voor de ringsloten en -dijken, de berekeningen daarvoor en een bestek voor de molens die het meer moesten droogmalen.2)

Hoewel er voor het octrooi van bedijking meerdere gegadigden waren is dit uiteindelijk op naam van de regenten van de Rijp gesteld. Waarschijnlijk omdat hun beweegredenen tot de bedijking van de Starnmeer het vinden van middelen tot vergroting en onderhoud van kerk, predikant pastorie en armen- bij de Staten van Holland het meest gehoor vonden.

Verkregen de regenten van de Rijp het octrooi in 1632, tien jaar later kon men pas beginnen met droogmalen. 3) Niet alleen waren er in deze periode vele moeilijkheden met de stad Alkmaar en het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland, ook het karakter van de onderneming veranderde ten gevolge van deze geschillen. Immers, de eisen die vooral Alkmaar stelde ten aanzien van de Waterstaatswerken in verband met de bedijking van de Schermeer waarin zij voor een zeer groot deel participeerde, waren zo hoog, dat de regenten het in 1638 niet meer konden bolwerken en af moesten haken. Gelukkig hebben toen de steden Hoorn, Enkhuizen, Purmerend en enkele financieel draagkrachtige kooplieden uit Amsterdam- aandeelhouders in de toekomstige gronden van de Starnmeer- de onderneming, waarvan al zoveel ten koste was gelegd, voortgezet. Het oorspronkelijke doel werd echter niet bereikt en ook de zo hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de grond en het profijt ervan deden de hele onderneming op een bittere teleurstelling uitdraaien.

Het bestuur werd aanvankelijk gevormd door een dijkgraaf, zes heemraden en hoofdingelanden. Dijkgraaf en heemraden vormden het dagelijks bestuur. Hoewel zij sinds 1633 reeds als zodanig optraden, was er in het bedijkings-octrooi over hun bevoegdheid niets geregeld. Hierdoor ontstonden er moeilijkheden met de overige regenten van de Rijp die hen hun rechtsbevoegdheid in waterstaatszaken betwistten. Zij richten zich daarom tot de Staten van Holland, die in 1639 niet alleen deze zaak, maar ook de verkiezing van de dijkgraaf bij aanvulling op het octrooi regelden. 5)

En hiermee waren zij een zelfstandige college geworden, onafhankelijk van de vroedschap van de Rijp. In de loop der tijd zijn de aantallen van heemraden en hoofdingelanden nogal eens veranderd. De laatste keer, in 1864, bracht het Bijzonder Reglement voor de Starnmeer en Kamerhop het aantal heemraden op twee, dat van de hoofdingelanden op acht, waaronder twee heemraden. De heemraden werden gekozen voor zes jaar, de hoofdingelanden voor vier. Degenene die ophield hoofdingeland te zijn, moest tevens als heemraad afstand doen van zijn functie. Trad de heemraad als hoofdingeland af en werd hij herkozen, dan bleef heemraad totdat hij als zodanig moest aftreden. Stemgerechtigd was men als men één bunder land bezat. 7) In 1876 meenden de ingelanden van het Kamerhop zich te moeten afscheiden van de rest van de Starnmeer tengevolge van de hoge polderlasten, veroorzaakt door de stichting van een stoomgemaal in de Starnmeer waar het Kamerhop niets aan had. De berekeningen wezen echter uit dat in geval van afscheiding de polderlasten nog veel hoger zouden worden en men zag hier dus vanaf. 8) De Starnmeer en Kamerhop zijn per 1 januari 1977 opgeheven in het kader van “Lange Rond”, een van de acht grote waterschappen waarin men deze provincie tenslotte wil verdelen. Wat de ambtenaren betreft, beschikte het college in de beginjaren over een secretaris en een penningmeester. Toen deze eerste penningmeester, Pieter Menten, ontslagen werd wegens financiele malversaties, werd deze taak aan de secretaris opgedragen. Sinds die tijd is er tot de opheffing van het waterschap in 1977 altijd een secretaris-penningmeester geweest. Deze penningmeester legde elk jaar, op de rekendag, verantwoording af voor zijn financieel beleid aan het voltallige bestuur. Vervolgens werd de omslag vastgesteld en werden er zonodig verkiezingen gehouden. Deze en andere vergaderingen werden op het stadhuis in de Rijp gehouden daar het college geen eigen vergaderplaats had. Hiet hield de penningmeester ook zitdagen, want blijkens een resolutie moest men de omslag op eigen kosten in de Rijp komen betalen. 9) Omstreeks 1782 kwam het college bijeen in de Starnmeer, in het huis van zekere weduwe Nooy, die na het overlijden van haar man het veer Laanweg-Oosterbuurt pachtte. Wegens bouwvalligheid van het huis kochten dijkgraaf en heemraden dit in 1785 om het af te breken en er een nieuw neer te zetten. 10)

Sinds 1976 vergaderde het college hier definitief. Het huis- het Heerenhuis genaamd- werd aan de weduwe en haar nakomelingen verpacht in combinatie met het bovengenoemde veer. Naast deze secretaris-penningmeester, in 1649 aangesteld op verzoek van de ingelanden om beter toezicht op de molenaars te kunnen houden. Naderhand, in 1699, kregen ze er de taak van hooischatter en steker bij. De taak van het college bestond in het onderhoud van en toezicht op de waterstaatswerken om en in de Starnmeer, waaronder het onderhoud van de ringsloten. De ringsloten maakten deel uit van de Schermerboezem en waren als zodanig onderworpen aan het toezicht van dijkgraaf en hoogheemraden van Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland, waartoe dit college een maal per jaar schouw voerde. Dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer werden geacht mee te gaan op deze inspectietocht. Na afloop hiervan werd er dan met de heren van het hoogheemraadschap in de Starnmeer zeer copieus gegeten, zoals ons een instructie voor die schouw maaltijd toont. 10)

De Zuidelijke Eilandsdijk – de Noordelijkste Noorderring

dijk-, volgens contract van 1638 eveneens in onderhoud bij de Starnmeer, was onderworpen aan de schouw van schout en schepenen van Graft, de Rijp en Zuid-Schermer, zoals ook de Oostelijke dijk van het Kamerhop die dat van oudsher al geweest was. Binnen de ringdijken bestond een groot deel van de zorg in het onderhoud van de zeven watermolens, die successievelijk alle verdwenen zijn, de laatste Twee rond 1922 tengevolge van de stichting van een electrisch

gemaal. 12) Naast hun rechtelijke taak in de dijkzaken bezat het college sinds 1658 ook voluntaire jurisdictie die zij tot 1811 hebben uitgeoefend. Ook werden zij belast met het heffen van oorlogslasten en landsbelastingen en bezaten zij de verpachting van het jacht-, vis- en veerrecht. Het octrooi voor dit laatste recht, daterend van 1645, gold voor drie veren, nl. een veer op Oost-Knollendam, een van het Kamerhop op de Beemster en een veer van de Starnmeer op het Kamerhop. Ook de veren verdwenen, de een na de ander. Het laatste veer, dat van de Starnmeer op het Kamerhop, omstreeks 1969 door een ongeluk tot zinken en is sindsdien niet meer in de vaart gebracht. 13) Militaire betekenis heeft de Starnmeer gehad als onderdeel van de stelling Amsterdam, aangelegd in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw. In de tweede wereldoorlog is de polder twee keer geïnundeerd geweest, in 1940 en 1944. 14)

LOTGEVALLEN VAN HET ARCHIEF

Vermoedelijk heeft het archief totdat het college een eigen huis had, bij de secretaris-penningmeester berust. Een resolutie om de secretaris-penningmeester iets extra’s te geven voor zijn goede zorgen voor o.a. het archief tijdens een brand wijst in die richting: “Item isde penningmeester op zijn versoeck bij request toegestaan 10 dukatons van de Starnmeer te moge geniete over de vygelantheyt van de zalveringh der Starnmeergelden en boecken uyt dien brant die naest zynent yut de gortery is ontstaan, dat ick zelven aengesien heb, over zuickx met waerheyt onbekommert magh zegge voorgevallen in ‘t jaer 1674”. 15)

Vervolgens heeft men in 1688 besloten een inventaris te maken, maar deze is helaas niet overgeleverd. 16) Mogelijk is het grootste deel van het archief naderhand in het Herenhuis bewaard en het lopend gedeelte bij de secretaris thuis. In elk geval werd een dergelijke toestand in 1931 daar aangetroffen. 17) In de jaren 1931-1932 is het archief evenals veel andere polderarchieven op het Rijksarchief in Haarlem door van Es geinventariseerd. 18) In verband met de oorlogse handelingen heeft men in 1941 een archiefkluis in het Herenhuis laten maken. 19)

STRUCTUUR EN BEWERKING

Zoals veel oude archieven bestond ook dit archief uit enerzijds verschillende series en anderzijds een aantal zaaksgewijs geordende stukken en losse stukken. Een oude orde was niet te ontdekken. De ordening waarin het archief werd aangetroffen was aangebracht door G. van Es commies op het Rijksarchief in Noord-Holland. Hoewel hij eigenlijk alleen maar een inventarislijst maakte, zijn zijn verdiensten voor dit archief en de vele andere die hij onderhanden nam van onschatbare waarde. Op deze manier nl. werd veel bewaard wat anders misschien verloren zou zijn gegaan. De series van algemene aard, resoluties, notulen en – behoudens enkele uitzonderingen- de gezegelde acten met de reperoires daarop heb ik ondergebracht in de z.g. generalia-afdeling van het archief. De zaaksgewijze geordende en losse stukken zijn met de series betreffende bijzondere onderwerpen, zoals rekeningen, kohieren etc. bepaald door taken en inrichting van bestuur, in de specialia-afdeling geordend. Daar er, zoals reeds gezegd, geen oude orde bestond, heb ik van de ingekomen en minuten van uitgaande stukken ook zoveel mogelijk dossiers gevormd. Op deze manier is de toch nog aanmerkelijke hoeveelheid van deze stukken die overbleef eenigszins te overzien. De aankopen van land en attestaties van het onbezwaard zijn van dat land ten behoeve van de dijkage, waarvan met series had gemaakt, zijn omwille van de overzichtelijkheid regionaal geordend. Aanbestedingen van werken die na de bedijkingsperiode zijn uitgevoerd, maar een uitvloeisel zijn van overeenkomsten, gesloten in verband met de bedijking heb ik onder het hoofdstuk bedijking geplaatst. Het archief is openbaar, met uitzondering van enkele stukken waarvoor een openbaarheidsbeperking van 75 jaar geldt.

NOTEN

1). In deze inventaris is het begrip “Starnmeer” gebruikt voor beide polderdelen, Starnmeer en Kamerhop. Waar dat niet zo is, blijkt dat duidelijk uit de beschrijving van de stukken. De Starnmeer en Kamerhop zijn waterstaatskundig gescheiden door het graven van de Noorderringsloot in 1638. Bestuurlijk vormden zij wel een geheel. Voor de allervroegste geschiedenis van de droogmakerij zie mijn inventaris archief van de Rijp, nr.9.

2). Inventaris archief Starnmeer en Kamerhop, nr. 260-265-279.

3). Inventaris archief Starnmeer en Kamerhop, nr. 1,fol. 60.

4). Zie bijlage nummer, I-II-III-V en VI.

5). Inventaris archief Starnmeer en Kamerhop, nr. 214-

219,221-225.

6). Zie bijlage Blad, 1864, nr. 32.

7). Provinciaal Blad, 1864, nr. 32

8). Inventaris archief Starnmeer en Kamerhop, nr. 34

9). Idem nr. 1, fol. 73.

10). Idem nr. 93.

11). Idem nr. 318.

12). Idem nr. 451.

13). Idem nr. 495 en 496.

14). Idem nr. 376 en 368.

15). Idem nr. 1, fol. 142.

16). Idem nr. 164.

17). Idem nr. 109

18). Idem nr. 111.

19). Idem nr. 113.


1-12. Resoluties en notulen van de verenigde vergaderingen, dijkgraaf en heemraden en hoofdingelanden. 1636-1976. 12 delen

 1. 1636 – apr 1752
 2. jun 1752 – 1811
 3. 1812 – mei 1828
 4. jun 1828-1856
 5. 1857-nov 1869
 6. dec.1869-nov

N.B. nr 1 bevat een alfabetische zakindex en aantekeningen betreffende aangegane leningen met de renten daarover alsmede aantekeningen over uitgeven aan de “heymeesters” en de inkomsten van aardhaling en van pacht van land.

 1. dec 1887 – 1909;
 2. 1910 – nov 1924;
 3. dec 1924 – feb 1940
 4. mrt 1940 – okt 1946
 5. okt 1946 – jun 1957
 6. sep 1957 – mei 1976

13-14. Ingekomen en minuten en uitgaande stukken. 1683-1971. 2 omslagen

 1. 1683-1915
 2. 1916-1971

15-20. Register van ingekomen en uitgaande stukken. 1807-1934. 6 delen

 1. 1823 -1846;
 2. sep 1885 -mei 1896;

17 jul 1909 -jun 1917;

 1. aug 1917 -mrt 1921;
 2. mrt 1921 – mei 1927;
 3. jul 1931 – aug 1934.

N.B.nr. 16 bevat bemalingsstaten van 1909-1940 en een verslag van de inundatie van 1940; op nr. 20 is een alfabetische index.

 1. Register van uitgaande stukken. nov 1916-apr 1923. 1 deel
 1. “Contractboeck”. Register van acten van overeenkomsten tussen de Starnmeer en Kamerhop enerzijds en diversen personen en instellingen anderzijds. 1632-1912. 1 deel
 2. Register van acten van overeenkomst tussen de Starnmeer en Kamerhop enerzijds en diverse personen en instellingen anderzijds. 1640-1720, z.d. (ca. 19e eeuw). 1 deel
 3. Stukken betreffende de ordonnatie op de gezegelde acten met repertoires daarop. 1805-1806-1810-1816. 1 omslag
 4. Acten van verhuur, verpachting, uitgifte in erfpacht, verkoop, aanbesteding en benoeming. 1816-1883. 1 omslag
 5. Repertoires op de acten van verhuur, verpachting, uitgifte in erfpacht, verkoop, aanbesteding en benoeming. 1816-1869. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 298

 1. Request van Pompeius de Rovere, heer van Hardinxveld, aan het Hof van Holland tot dagvaarding (request om mandement) van de regenten van de Rijp wegens een tussen hen ontstaan geschil inzake de verlening van het octrooi voor de bedijking van de Starnmeer. 1631 met deurwaarderexploit. Gelijktijdig authentiek afschrift. 1 stuk
 2. Proces-verbaal van overeenkomsten tussen de regenten van de Rijp enerzijds en Pompeius de Rovers en de baljuw van der Nieuwstadt over de hoeveelheid land die die van Graft en de voornoemde baljuw met zijn medestanders in de Starnmeer zullen mogen bezitten als compensatie voor het niet verkrijgen van het octrooi van bedijking van de Starnmeer. z.d. (c.a.1634). Authentiek afschrift, 1634. 1 stuk
 3. Brief van Aris Dircksen, heemraad, aan Jacob van der Nieuwstadt betreffende het geschil tussen laatstgenoemde en dijkgraaf en heemraden over het aandeel van Jacob van der Nieuwstadt in de grond van de Starnmeer als compensatie voor het niet verkrijgen van het octrooi van bedijking van de Starnmeer. 1638. 1 stuk
 4. Octrooi van bedijking voor de Starnmeer, 1632, met aanvulling daarop, 1639 en kavelcondities, 1643. eenvoudige en authentieke afschriften. 1679, z.d. (c.a. 18e eeuw), 1850. 1 omslag
 1. Algemeen polderreglement, concept, 1849 alsmede wijzigingen van het reglement van 1854 met stukken daarop betrekking hebbende. 1949, 1962. 1 omslag
 1. Bijzonder reglement met wijzigingen en stukken betreffende die wijzigingen. 1863-1907, 1932-1933. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de overwogen en afscheiding van het kamerhop van de Starnmeer. 1876. 1 omslag

N.B. Zie ook: nr. 25

 1. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier betreffende het doen van opgaven van de verschillende ambten in de polder met hun salarissen en emolumenten. 1749. gedrukt. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het doen van de eed op het erfstadhouderschap door dijkgraaf, heemraden, penningmeester en poldermeesters. 1788. 1 omslag
 3. Missive van de landdrost van het departement van Amstelland aan dijkgraaf en heemraden inzake het afleggen van de eed aan de keizer door het bestuur. 1795, 1801. 1 omslag
 4. Roosters van aftreding van het bestuur en stukken betrekking hebbende op die roosters van aftreding. 1905, 1908, 1923, 1937, 1939-1942. 1 omslag
 5. Stukken betreffende de regeling voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten van de leden van het dagelijks bestuur. 1941. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de verandering in de verkiezingsprocedure voor het bestuur. 1795, 1801. 1 omslag
 2. Stembiljetten ter verkiezing van drie hoofdingelanden en een heemraad. 1807. 1 omslag
 3. Besluit van koning Lodewijk Napoleon inzake de wijze van stemmen in marken, communiteiten en andere gemeenschappelijke administraties van landen en gronden, met een missive van de landdrost van het departement Amstelland daarover. 1810. gedrukt. 1 omslag
 4. Missive van de Staatsraad-Gouverneur van Noord-Holland houdende verzoek om opgave door welke personen het bestuur voor 1795 werd benoemd, met een antwoord daarop. 1819. 1 stuk
 5. Lijst van stemgerechtigde ingelanden. z.d. (c.a. 1e helft 19e eeuw), 1910-1936, 1938-1940, 1953, 1960, 1963-1964, 1967, 1969-1970. 1 omslag
 6. Processen-verbaal van gehouden stemming ter verkiezing van heemraden en hoofdingelanden. 1910-1933, 1941, 1952-1953, 1955-1957, 1961-1975. 1 omslag
 7. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake het aantal ondertekenaars van de opgave der candidaten bij te houden verkiezingen. 1934. 1 stuk

N.B. zie ook: nrs 36, 37, 39.

 1. Extract uit het octrooi van de Starnmeer van 1632, gemaakt in verband met de benoeming van een nieuwe dijkgraaf. 1743 authentiek uittreksel. 1 stuk
 2. Stukken betreffende benoeming tot dijkgraaf. 1779-1881, 1916, 1919, 1928, 1935-1936, 1945-1967. 1 omslag
 3. Request van Jacob Pieterzoon Groot aan Hare Majesteit de Koningin om eervol ontslag als dijkgraaf, met een concept. 1916. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het ontslag van W. Schermerhorn, K.v.d. Meer en C.J. Koster als dijkgraaf. 1940, 1945, 1967. 1 omslag
 5. Besluiten van de verenigde vergadering tot vaststelling van de wedde van de dijkgraaf. 1971, 1975. 1 omslag
 6. Besluiten van Gedeputeerde Staten inzake de goedkeuring van de besluiten van de verenigde vergadering tot verhoging van de wedden van dijkgraaf en heemraden en de presentatie-gelden van de hoofdingelanden. 1972, 1975. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 35, 36, 38, 51.

 1. Ariërverklaring van Klaas van der Meer, heemraad. 1941. 1 stuk
 2. Stukken betreffende het afscheid van C. Poppen als heemraad en hoofdingeland. 1953. 1 omslag
 3. Besluiten van de verenigde vergadering tot vaststelling van de wedde van de heemraden. 1971, 1975. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 51, 53.

 1. Stukken betreffende ontslag als hoofdingeland. 1885, 1905, 1916, 1940. 1 omslag
 2. Brief van V. Otjes aan dijkgraaf en heemraden houdende aanneming van zijn benoeming tot hoofdingeland. 1930. 1 stuk
 3. Ariërverklaring van Klaas Peek en Jan Helden, hoofdingelanden. 1941. 1 omslag
 4. Brief van dijkgraaf en heemraden aan de commissaris der koningin houdende mededeling van de keuze van C. Booy tot hoofdingeland. 1942. 1 stuk
 5. Besluiten van de verenigde vergadering tot vaststelling van de presentatie -gelden van de hoofdingelanden. 1971, 1975. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de Starnmeer in het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland. 1885, 1909-1921, 1927, 1939, 1942, 1952, 1962. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de vertegenwoordiging van de Starnmeer in het hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier. 1927, 1952. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 82, 87, 88, 90, 91, 92.

 1. Stukken betreffende het pensioen van het personeel. 1918-1940, 1955, 1966, 1970-1972. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de sociale verzekering van het personeel. 1919-1937, 1942, 1943. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de arbeidsinspectie inzake de werkomstandigheden in de gemalen en het aantal werkuren van het personeel. 1928, 1934, 1936. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het nieuwe ambtenarenreglement met wijzigingen. 1931-1932, 1939. 1 omslag
 5. Stukken betreffende het toekennen van subsidies door het Rijk in de kosten van de centrale werkverschaffing. 1939-1040. 1 omslag
 6. Besluiten van de verenigde vergadering inzake de bezoldiging van het personeel. 1941, z.d. (c.a. 1959), 1956-1966, 1972. 1 omslag
 1. Acte van borgtocht door J.C. Bek ten behoeve van J.W. Bek als secretaris-penningmeester. 1809. 1 stuk
 2. Missive van de Staatsraad-Couveneur van Noord-Holland aan dijkgraaf en heemraden houdende vragen over het dan niet aanwezig zijn van een secrataris en/of penningmeester en door wie deze voor 1795 benoemd werd, met antwoord daarop. 1819. gedrukt. 1 stuk
 3. Stukken betreffende onslagen als secretaris-penningmeester. 1870, 1920, 1942. 1 omslag
 4. Extract uit de notulen van de verenigde vergadering betreffende de verhoging van de borgstelling voor de secretaris-penningmeester. 1885. 1 stuk
 5. Instructie voor de secretaris-penningmeester. 1885, met eenvoudig afschrift, z.d. (c.a. 1885). 1 omslag
 6. Stukken betreffende benoeming tot secretaris-penningmeester. 1885, 1914, 1943. 1 omslag
 7. Brief van M. de Lange aan dijkgraaf en heemraden inzake de aflossing van een lening, groot 2.300,-, gesloten in verband met het financieel wanbeheer van de overleden secretaris-penningmeester. 1886. 1 stuk
 8. Besluit van de verenigde vergadering tot verhoging van de jaarwedde van de secretaris-penningmeester. 1921. 1 stuk
 9. Stukken betreffende de verzekering tegen een financieel wanbeheer van de secretaris-penningmeester. 1934, 1939, 1943. 1 omslag
 1. Instructie voor de molenaar. z.d. (c.a. 2e helft 18e eeuw), 1785. enkele exemplaren gedrukt. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en regenten van Graft anderzijds inzake het onderhoud van de molenaars-weduwe van Maarten Dubbeld. 1789-1790. 1 omslag
 3. Brieven van D. Hildering en Dr. A.H. Mooy van der Kolff aan de dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot aanstelling van een stoker ter ontlasting van de taak van de machinist. 1869, 1919. 1 omslag
 4. Brief van D. Hildering aan dijkgraaf en heemraden houdende aanneming van zijn benoeming tot machinist. z.d. (c.a. 1885) 1 stuk
 5. Brieven van J. Ris, molenaar H. Cos en D. Hildering, machinisten aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot verhoging van hun salaris. 1885, 1902-1920. 1 omslag
 6. Brieven van J. Ris en D. Hildering aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot verlening van eervol ontslag als machinist. 1923, 1926. 1 omslag
 7. Stukken betreffende een geschil tussen Bond van Smeden-Patroons in Nederland enerzijds en dijkgraaf en heemraden anderzijds wegens het onrechtmatig leveren van smeedswerk aan derden door de machinist van de Starnmeer. 1925-1926. 1 omslag
 8. Instructie voor de machinist. 1927, 1933, 1945. 1 omslag
 9. Brieven van G. Schoon en K. Zwaan aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot verlening van hun dienstverband als machinisten van de Starnmeer en het Kamerhop. 1928-1929. 1 omslag
 10. Stukken betreffende de loonsverlaging van de machinist C. Schoon en de wegwerker J. Ooms. 1932, 1936. 1 omslag
 1. Brieven van de opzichter C. Keuken aan dijkgraaf en heemraden houdende bezwaar tegen de verlaging van zijn salaris. 1886-1888. 1 omslag

88 Acte van overeenkomst tussen de kapitein der Genie, eerstaanwezend ingenieur te Amsterdam, C. Matern enerzijds en C. Leegwater, timmerman van de Starnmeer anderzijds betreffende afstand van schadevergoeding voor het te bouwen huis van laatstgenoemde op het terrein van de Staat, met een verklaring van het polderbestuur daarover. 1935. 1 omslag

— Zie ook: nr 86

89 Stukken betreffende de regeling van het salaris en pensioen van de brugwachter P. Boom aan het Spijkerboor in verband met het maken van een nieuwe pont en het afschaffen van de vlotbrug aldaar, 1829-1830. 1 omslag

 1. Stukken betreffende klachten over de veerman bij het Spijkerboor. 1831, 1911. 1 omslag
 2. Brieven van de opzichter C. Keuken aan dijkgraaf en heemraden betreffende zijn ontslag en pensioen. 1909, 1910. 1 omslag
 3. Brieven van J. Ooms wegwerker, aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot verhoging van zijn salaris. 1918-1920. 1 omslag
 1. Acte van koop door dijkgraaf en heemraden van Lysbeth Pieters Koopman c.s. van een huis met een schuur, staande op de N.O. hoek van de Starnmeer bij het Spijkerboor. 1785. 1 stuk
 2. Proces-verbaal van openbare verkoping door dijkgraaf en heemraden van hun huis, staande op N.O. hoek van de Starnmeer bij het Spijkerboor ten behoeve van afbraak. 1787. 1 stuk
 3. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een nieuw jacht- of rechthuis ( het Herenhuis ) op de N.O. hoek van de Starnmeer bij het Spijkerboor. 1787. 1 stuk
 4. Bestek van voorwaarden voor het maken van een regenbak bij het Herenhuis, staande op de N.O. hoek van de Starnmeer. 1789. 1 stuk
 5. Acte van verhuring door dijkgraaf en heemraden aan Barend Nooy van een huis en erf, zijnde het Herenhuis. 1810. 1 stuk
 6. Bestek en voorwaarden voor het maken van een nieuw stal of wagen huis bij het Herenhuis aan het Spijkerboor. 1834. 1 stuk

N.B. de tekst is onvolledig.

99 Acten van openbare verpachting door dijkgraaf en heemraden van het Herenhuis en het pontveer voor 3 jaar. 1911-1929, 1943-1946, 1954,1965. 1 omslag

 1. Stukken betreffende verzoeken tot het mogen huren van de vergaderkamer in het Herenhuis. 1916-1963. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de restauratie van het Herenhuis. 1927-1930. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de brandverzekering van het Herenhuis en de schuur te Spijkerboor en de sluiswachterswoning te Marken-Binnen. 1936. 1 omslag

N.B. zie ook nr.461.

 1. Stukken betreffende de reparaties aan het Herenhuis. 1952, 1954, 1962, 1965-1968, 1972-1973, 1975-1976. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de verzoeken van dijkgraaf en heemraden om luchtfoto’s van het Herenhuis. 1954-1955. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het op de monumentenlijst plaatsen van het Herenhuis. 1965, 1966. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het beëindigen van de overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de heer A. Kleef anderzijds inzake de huur van het Herenhuis en het pontveer. 1967. 1 omslag
 5. Stukken betreffende een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet voor het café Het Herenhuis te Spijkerboor. 1970. 1 omslag
 6. Stukken betreffende de installatie van een centrale verwarming in het Herenhuis. 1972. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de inspectie van het archtief. 1915, 1930-1931-1937. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de inventaris van het oud-archief. 1931-1932. 1 omslag

111 Inventaris van het oud-archief. 1931. 1 stuk

112 Stukken betreffende het brandvrij opbergen van de archieven van de Starnmeer en Kamerhop, Marker- en Oostwouderpolder en de polder het Woud. 1938, 1941. 1 omslag

 1. Rekening van het maken van een kluis in het Herenhuis voor het archief. 1941. 1 stuk

N.B. zie ook: nr. 161

 1. Acten van transport en stukken betreffende transporten door verschillende eigenaars van landerijen gelegen in de Starnmeer ingekomen ten behoeve van het opmaken van de legger. 1630-1650, 1810, 1859, 1864-1970. 1 omslag
 2. Acten van hermeting van de Starnmeer en Kamerhop. 1644-1645. Eenvoudige afschriften, z.d. ( c.a. 2e helft 17e eeuw ). 1 omslag

122-125. Kohieren van omslag en verponding. 1653-1970. 2 omslagen en 2 delen

N.B. de aanslagen van de ordinaris verponding lopen van 1685-1753 en van 1776-1805; de aanslagen van de extra-ordinaris hele verponding over de landerijen en van de extra-ordinaris halve verponding over de huizen lopen van 1716-1753; achterin van 1684-1822 aantekeningen over verhuring van ringdijken, binnenwegen en viswater.

 1. 1653, 1684-1685, 1711-1725.
 2. 1726-1775.
 3. 1776-1805.
 4. 1806-1808. 1831, 1854-1857, 1859-1867, 1869-1876, 1885-1886, 1901, 1912, 1915-1937, 1940-1941, 1943, 1957, 1960-1962, 1964-1967, 1969-1970.

126-129. Leggers. z.d. ( c.a. eind 17e eeuw ) -1971. 1 omslag en 3 delen

 1. z.d. ( c.a. 17e eeuw )
 2. 1806-1878.
 3. 1865-1938.
 4. 1939-1971.

N.B. nr. 127 hoewel men in 1865 met een nieuwe legger is begonnen, heeft men in de oude legger de mutaties tot 1878 bijgehouden, vanaf 1843 is de legger gemeente-gewijs bijgehouden, voordien kavelsgewijs, achterin aantekeningen van uitstaande erfpachten, 1848-1868, nr. 129 is een perceelsgewijze legger met perceels- en naamindex.

 1. Dwangbevelen van betaling wegens achterstallige omslag voor Pieter Auwelsz. Prins, met boderelasen. 1689-1690. 1 omslag
 2. Brieven van dijkgraaf en heemraden aan de voogden der Gemene Armen te Wormer houdende aanmaning tot betaling van de omslag, ordinaris en extra-ordinaris verponding op straffe van na een bepaalde datum het dubbele te moeten betalen. 1714, met een gelijktijdig authentiek afschrift, twee brieven. 1 stuk
 3. Lijst van kavels in de Starnmeer. z.d. ( begin 19e eeuw ). 1 omslag
 4. Stukken betreffende de terugbetaling van teveel betaalde omslag door het Rijk over percelen grond in de Starnmeer, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nrs. 9 en 84. 1838, 1858. 1 omslag
 5. Stukken betreffende het heffen van de dijk-, polder-, en verdere binnenlasten op grondslag van de kadastrale metingen. 1840. 1 omslag
 6. Stukken betreffende het bijhouden en vernieuwen van de legger. 1937- 1939. 1 omslag
 7. Stukken betreffende het geschil tussen de Starnmeer en de Eilandspolder inzake te betalen omslag door laatst genoemde. 1939-1940. 1 omslag
 8. Kadastrale legger van de landen in eigendom bij de Starnmeer gelegen buiten de grenzen van het waterschap. 1939-1968. 1 deel
 9. Stukken betreffende de kosteloze raadpleging van kadastrale bescheiden. 1965. 1 omslag
 1. Extract uit de resoluties van de verenigde vergadering inzake het converteren van een geldlening. 1655. 1 stuk
 2. Acte van schuldbekentenis door dijkgraaf en heemraden aan Maerten Cornelisz. , inzake een lening groot  1.500.-. 1659. 1 stuk
 3. Stukken betreffende het aangaan van kasgeldleningen en rekeningen courant. 1936-1975. 1 omslag
 4. Stukken betreffende conversieleningen. 1937, 1938. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de verzekering van de polder tegen wettelijke aansprakelijkheid. 1954-1955, 1966. 1 omslag

N.B. zie ook nrs. 25, 93, 94, 376-378.

 1. Acte van openbare verkoop door dijkgraaf en heemraden van het grasgewas op de Ringdijk. 1666. 1 stuk
 2. Acten van verkoop door dijkgraaf en heemraden van K. de Haan en C. Otjes van enige percelen land. 1841, 1926. 1 omslag
 3. Brief van het polderbestuur van de banne Graft aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot het mogen kopen van een stukje grond, kadastraal bekend gemeente Graft, Sectie D, nr. 270. 1849. 1 stuk
 4. Stukken betreffende de verkoop van grond gelegen bij Marken-Binnen aan de Starnmeerdijk door dijkgraaf en heemraden aan de Staat der Nederlanden ten behoeve van de aanleg van defensiewerken. 1901-1905. 1 omslag
 5. Stukken betreffende de verkoop door dijkgraaf en heemraden aan de Furness Kolen Mij. van percelen land en water, kadastraal bekend gemeente Akersloot, sectie D, nrs. 137, 348, 439 en 440, in verband met vervening door deze Mij.. 1918-1919. 1 omslag
 6. Stukken betreffende de koop door dijkgraaf en heemraden van de exveenderij Furness Kolen Mij. van een stuk grond liggende in het Noordelijk deel van de Westwouderpolder. 1923-1924. 1 omslag
 7. Stukken betreffende het overdragen in eigendom door dijkgraaf en heemraden aan de provincie Noord-Holland van enige percelen land en water in verband met de door de provincie uit te voeren verbetering van de vaarweg de Zaan-Noord-Holland kanaal door het Alkmaardermeer. 1931, 1934. 1 omslag
 8. Stukken betreffende de verkoop door dijkgraaf en heemraden aan J. Groot en J. Helder van het molenerf, kadastraal bekend gemeente Graft, sectie E, nr. 46 1937. 1 omslag
 9. Stukken betreffende de overdracht door de Staat der Nederlanden aan dijkgraaf en heemraden van militaire objecten en terreinen, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A, nr. 128 en gemeente Wormer, Sectie A, nrs. 596 en 598. 1958-1963. 1 omslag
 10. Stukken betreffende de overdracht in beheer en onderhoud om niet door dijkgraaf en heemraden aan het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van het perceel Starnmeerringsloot, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nr. 835. 1965. 1 omslag
 1. Acte van transport ten overstaan van dijkgraaf en heemraden door Griete Kornelis C.S. aan de Starnmeer van het huis genaamd ” De Goetheyt”. 1672. 1 stuk
 2. Proces-verbaan van openbare verkoping door dijkgraaf en heemraden van het huis genaamd “De Goetheyt”, staande op de Z.W. hoek van de Starnmeer ten behoeve van afbraak. 1681. 1 stuk
 3. Acte van verkoop ten overstaan van schout en schepenen van Uitgeest door juffrouw Christina Guldewagen c.s. aan dijkgraaf en heemraden van een huis met een erf gelegen ten Noorden en ten Zuiden van de Marker schutsluis aan de Starnmeerdijk. 1687. authentiek afschrift, 1688. 1 stuk
 1. Acte van koop ten overstaan van de notarissen de Heer en de Lange door dijkgraaf en heemraden van Jonkheer Carel du Tour c.s. van tienden van de Starnmeer. 1819. Gelijktijdig authentiek afschrift. 1 stuk
 1. Stukken betreffend de belegging van overtollig kasgeld. 1809, 1902-1915, 1938, 1941, 1942. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het kopen van aandelen voor de aanleg van een Noord-Hollands-Friese spoorweg. 1872. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de omwisseling van aandelen van de Maatschappij voor Gemeente Crediet tegen obligaties van genoemde maatschappij. 1939. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 25, 97, 99, 100, 106, 379-380, 478.

 1. Staat van huren der landerijen, verpondingen en dijklasten in de Starnmee en het Kamerhop, z.d. (c.a. 2e helft 17e eeuw). 1 stuk

N.B. de tekst is onvolledig.

 1. Acte van verpachting door dijkgraaf, heemraden en poldermeesters van de Kogerpolder aan dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer van de dijk en rietschoot aan de Westkant van de Kogerpolder. 1774. 1 stuk
 2. “Verhuringboek van de Starnmeer en Kamerhop”. Register van acten van verpachting van het grasgewas op de dijken van de Starnmeer en Kamerhop. 1823-1907. 1 deel
 3. Register van acten van verpachting van het riet- en grasgewas van dijken en lange binnenwegen en uitgiften in erfpacht. 1907-1941. 1 deel
 4. Acten van verpachting door dijkgraaf en heemraden van percelen weidegrond. 1910-1921, 1937, 1948, 1957. 1 omslag
 5. Acten van openbare verpachting door dijkgraaf en heemraden van het riet- en grasgewas van dijken en langs binnenwegen. 1914-1942, 1945, 1947, 1953, 1960. 1 omslag
 6. Brieven aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot het mogen pachten van erven en tuinen. 1915-1942, 1976. 1 omslag
 7. Stukken betreffende de verpachting van een perceel grond aan de rij-vereniging “Sterneo”. 1969, 1973. 1 omslag
 8. Stukken betreffende de onttrekking van gedeelte Laanweg aan het openbaar verkeer in verband met de verpachting van het grasgewas. 1970. 1 omslag
 1. Acten van verhuring door dijkgraaf en heemraden van de boven-watermolen, en concepten. 1915, 1918. 1 omslag
 2. Brief van C. Schoon aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot het mogen huren van de bovenmolen. 1917. 1 stuk
 1. Acten van verpachting door de Rekenkamer en de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier aan dijkgraaf en heemraden van de visvangst in de ringsloten van de Starnmeer. 1643-1787. 1 omslag
 2. Acten van verpachting door de Rekenkamer en de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier aan dijkgraaf en heemraden van de veren over de ringsloten. 1653-1806. 1 omslag
 3. Acten van openbare verpachting door dijkgraaf en heemraden dijkwegen en het viswater. 1775-1831, 1945. 1 omslag
 4. Missiven van het bestuur der Domeinen aan dijkgraaf en heemraden betreffende het visrecht uitgeoefend door de weduwe C. Kat in de Starnmeer. 1859. 1 omslag
 5. Acten van verpachting door dijkgraaf en heemraden vna het jachtrecht in de Starnmeer en stukken daarop betrekking hebbende. 1946, 1949, 1951, 1970. 1 omslag
 1. Acten van openbare verpachting door dijkgraaf en heemraden van de plat en rondzaadtienden in de Starnmeer en Kamerhop. 1729-1733. 1 omslag
 2. Rekening van Cornelis Bek, secretaris, wegens de verpachting van de koren- en vlastienden. 1731-1733. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 127 en 164.

 1. Acten van uitgifte in erfpacht door dijkgraaf en heemraden van percelen dijk. 1646, 1868, 1900, 1911, 1924, 1925, 1930, 1959-1961. 1 omslag
 2. Bekendmaking van het bestuur der Domeinen betreffende de mogelijkheid tot afkoop van eeuwigdurende erfpachten, renten, uitgangen, cijnzen, tijnzen, legschatten en andere prestatiën. 1843. gedrukt. 1 stuk
 3. Besluiten van de verenigde vergadering tot het verlengen van erfpachten van percelen gelegen in de gemeente Akersloot en Jisp, met stukken daarop betrekking hebbend. 1960-1961. 1 omslag
 4. Stukken betreffende verzoeken aan dijkgraaf en heemraden om uitgifte in erfpacht van verschillende percelen grond en om verlenging van erfpachten. 1915-1946, 1968, 1976. 1 omslag
 5. Acten van uitgifte in erfpacht aan het P.E.N. van percelen grond met stukken daarop betrekking hebbende. 1956-1961. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de verlening van het recht van opstal door dijkgraaf en heemraden aan de heer P. Peek op het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Graft, sectie E nr. 150. 1974-1975. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het vestigen van erfdienstbaarheid door dijkgraaf en heemraden ten behoeve van de provincie Noord-Holland op een gedeelte van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Graft, sectie E, nr. 139. 1975-1976. 1 omslag
 1. Begroting. 1827-1828, 1866-1876, 1915-1939, 1943-1944, 1961. 1 omslag

187-195. Rekeningen. 1653-1967. 3 banden, 4 delen en 2 omslagen.

N.B. de rekeningen lopen aanvankelijk van april tot april; vanaf 1674 van half mei tot half mei; vanaf 1708 van juni tot juni; vanaf 1827 van januari tot januari.

 1. 1653-1654, 1662-1663, 1665,1668-1672, 1674, 1676-1719;
 2. 1720-1773;
 3. 1774-1805;
 4. 1806-1813;
 5. 1811-1824;
 6. 1825-1848;
 7. 1849-1882;
 8. 1913-1938;
 9. 1943-1949, 1951-1967.

196-198. Register van ordonnanties van betalingen. 1728-1805. 3 delen

 1. 1728-1742;
 2. 1743-1753;
 3. 1754-1805.

N.B. de uitgaven zijn onder hoofden van rekeningen gebracht.

 1. Rekening in duplo. 1736-1750, 1818, 1843-1845. 1 omslag
 2. Correspondentie over de rekening. 1791-1901, 1825, 1866-1957, 1967. 1 omslag
 3. “Rekeningboek”. Register van rekeningen. 1883-1946. 1 deel

202-213. Bijlagen tot de rekeningen. 1661-1817, 1864. 12 omslagen

 1. 1661, 1673, 1690, 1718;
 2. 1719-1723;
 3. 1724-1728;
 4. 1729-1735;
 5. 1736-1743;
 6. 1744-1725;
 7. 1753-1764;
 8. 1765-1777;
 9. 1778-1789;
 10. 1791-1792, 1794-1796, 1798-1800;
 11. 1801-1808;
 12. 1809-1810, 1815-1817, 1864.

N.B. zie ook; nrs. 122-124, 161, 480, 482, 535.

N.B. zie ook: nrs. 221-225.

 1. Stukken betreffende de aanvraag om verlening van het octrooi van 1632 inzake vrijdom of vermindering van de jaarlijker grafelijkheidsrecognitie 1646-1662. 1 omslag
 2. Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor de Starnmeer tot vermindering van de Grafelijkheidsrecognitie en vrijdom van de ordinaris en extra-ordinaris verponding. 1650, 1753, 1768, 1779. 4 charters.
 3. Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor de Starnmeer tot vrijdom van de gravelijkheidsrecognitie van vier stuivers per morgen voor de tijd van twaalf jaren. 1668. 1 charter
 4. Request van dijkgraaf en heemraden aan de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier om vrijdom of vermindering van de gewone verponding te genieten tot 1680, zoals overeengekomen was, met een positief appointement daarop. 1676. Authentiek afschrift, 1677. 1 stuk
 5. Request van dijkgraaf en heemraden aan de Staten van Holland en Westfriesland om verlenging van het octrooi van 1650 inzake vrijdom of vermindering van de verponding. z.d. (c.a. 2e helft 17e eeuw), concept. 1695. 1 omslag
 6. Stukken betreffende het verzoek van dijkgraaf en heemraden om verlenging van het octrooi van 1753 voor 15 jaar inzake vrijdom van de ordinaris en de extra-ordinaris verponding en de grafelijkheidsrecognitiën. 1768. 1 omslag

— Zie ook: nr. 215.

 1. Rekening van Jacob Opdam wegens het collecteren van de halve verponding. 1666-1691. 1 deel

N.B. voorin aantekeningen van ontvangsten over de jaren 1666-1691.

221-225. Stukken betreffende de invordering van de ordinaris en de extra-ordinaris verpondingen op de huizen en landerijen. 1692-1811, met jaarlijkse requesten om vrijstelling van deze verponding, 1753-1811. de meeste gedrukt. 5 omslagen

 1. 1692-mrt 1733;
 2. jun 1733-1755;
 3. 1756-1772;
 4. 1773-apr 1793;
 5. dec 1793-1811.
 1. Stukken betreffende de invordering van de 20e, 40e en 50e penning op de collaterale successies, verkopingen, vestigingen en hypotheken, beëindiging en ingefundeerde processen. 1683-1790. 1 omslag
 2. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier aan dijkgraaf en heemraden betreffende het opgave van geabbandonneerde landerijen in verband met de verponding. 1745. 1 omslag
 3. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier aan dijkgraaf en heemraden houdende mededeling dat voortaan de belastingen gecollecteerd zullen worden in plaats van verpacht. 1748-1749. Gedrukt. 1 omslag
 4. Rekeningen van Cornelis Bek, Penningmeester, wegens het innen van de 40e penning bij verkoop van onroerend goed en het aangaan van een hypotheek. 1779-1791, 1794-1796, 1801-1804. 1 omslag

N.B. deze rekeningen zijn rendantsexemplaren.

 1. Aantekening van de vergadering van het bestuur van januari 1790 over de vordering van de 80e penning van die van Graft bij verkoop van huizen en landerijen gelegen in de Starnmeer. 1790. 1 stuk
 2. Stukken betreffende request van de burgemeester van Alkmaar en de gemeentebesturen der meeste dorpen van het z.g. Duinkavel, gelegen in het voormalige Noord-Holland, aan de koning om vrijstelling of vermindering van een jaarlijkse buitengewone belasting, geheven ter vergoeding van de kosten voor ‘s lands schatkist gemaakt voor reparaties en verbetering van waterstaatswerken van de Zuiderpolder bij Edam. 1808. enkele gedrukt. 1 omslag
 3. Missiven van de landdrost van het departement van Amstelland aan dijkgraaf houdende verzoek tot opgave van het getal en de namen der vaartuigen en jachten in dit departement in verband met de vrijdom van belasting op deze vaartuigen en jachten. 1808-1809. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het doen van opgave van de dijklasten, sluis en molengelden en de kosten van de rivier- en boezemkerende werken over de jaren 1786-1803 in verband met de te heffen grondbelasting. 1819, 1824. 1 omslag
 1. Kohieren van de verponding. 1805-1807. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 132-135.

N.B. zie ook: nr. 31.

 1. “Het landt-boeck van de Starnmeer”. Register van ordonnanties van betaling inzake de aankoop van land ten behoeve van de dijkage. 1636-1655. 1 deel

N.B. zie ook: nr. 254.

 1. Attestaties van de secretaris van Wormer betreffende het onbezwaard zijn van landerijen gelegen in de banne van Wormer, die gekocht zijn door de bedijkers van de Starnmeer ten behoeve van de dijkage. 1637-1638. 1 omslag
 1. Attestaties van secretaris van Jisp betreffende onbezwaard zijn van landerijen, gelegen in de banne van Jisp, die gekocht zijn door de bedijkers van de Starnmeer ten behoeve van de dijkage. 1637-1643. 1 omslag
 2. Acten van koop door dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer van land, gelegen in de banne van Jisp, ten behoeve van de dijkage. 1641, 1643, 1647. 2 charters en 1 stuk
 1. Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de taxateurs van Knollendam anderzijds inzake het aantal taxateurs bij het meten van aangekochte landen tussen Knollendam en de Stierop ten behoeve van de dijkage. 1637. 1 omslag
 2. Memorie van antwoord van de bedijkers op de eis van die Uitgeest inzake het binnen de ringdijk brengen van het oude land gelegen in de banne van Uitgeest. z.d. (c.a. 1637). 1 omslag

N.B. twee exemplaren.

 1. Stukken betreffende de moeilijkheden tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en die van Marken en Akersloterwoude anderzijds inzake het binnen de ringdijk brengen van het oude land gelegen in die bannen. z.d. (c.a. 1640). 1 omslag
 2. Attestaties van de secretaris van Akersloot betreffende het onbezwaard zijn van landerijen gelegen in de banne van Akersloot, die gekocht zijn door de bedijkers van de Starnmeer ten behoeve van de dijkage. 1641, 1643. 1 omslag
 3. Acten van koop door dijkgraaf en heemraden van land, gelegen in de banne van Akersloot, ten behoeve van de dijkage. 1641-1642. 1 omslag
 4. Attestaties van de secretaris van Uitgeest betreffende het onbezwaard zijn van landerijen, gelegen in de banne van Uitgeest, die gekocht zijn door de bedijkers van de Starnmeer ten behoeve van de dijkage. 1641-1644. 1 omslag
 1. Acten van koop door de bedijkers van de Starnmeer van land, gelegen in de banne van de Rijp, ten behoeve van de dijkage. 1637, 1641, 1643, 1644. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de overeenkomst tussen die van de Oosterbuurt en de Laan enerzijds en dijkgraaf en heemraden anderzijds inzake het trekken van land van eerstgenoemden binnen de bedijking van de Starnmeer op zekere voorwaarden. 1638. 1 omslag
 3. Acte van koop door de bedijkers van de Starnmeer van Willem Leenaersz. en Pieter Leenaersz. Pelt van een stuk land genaamd “De Oosterlooyen”, gelegen in de banne van Graft, ten behoeve van de dijkage. 1643. 1 stuk
 4. Attestaties van de secretaris van Graft betreffende het onbezwaard zijn van landerijen, gelegen in de banne van Graft, die gekocht zijn door de bedijkers van de Starnmeer ten behoeve van de dijkage. 1643. 1 omslag
 5. Acte van borgtocht door de Schepenen van Graft voor de bedijkers van de Starnmeer inzake de koop van een stuk land genaamd “De Costerij”, gelegen in de Oosterbuurt in de banne van Graft, van Jan Pietersz. ten behoeve van de dijkage. 1643. 1 stuk
 1. Verklaring van Jan Gerbrantz. uit de Oosterbuurt ten overstaan van notaris Jonas Jansz. van Steengracht dat hij enkele stukken buitendijks land bezit in de Starnmeer die door de afslag van het water van de Starnmeer verkleind zijn, i.v.m. koop daarvan door dijkgraaf en heemraden. 1638. 1 stuk
 2. Acten van meting van de eilandjes gelegen in de Starnmeer in verband met de aankoop van deze eilandjes door dijkgraaf en heemraden ten behoeve van de dijkage. 1642, 1646. 1 omslag
 3. Request van Jan Jacobsz, Garn aan Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier om van dijkgraaf en heemraden schadeloosstelling te verkrijgen voor zijn land dat zij binnen de bedijking hebben getrokken, iets wat nog steeds niet is gebeurd. 1646. Gelijktijdig authentiek afschrift. 1 stuk
 1. Stukken betreffende de overeenkomst van de bedijkers van de Starnmeer enerzijds en de burgemeester van Alkmaar anderzijds inzake het maken van waterstaatswerken in de Starnmeer. 1631, 1641-1642. 1 omslag
 2. Register van ordonnanties van betaling betreffende uitgevoerde werken en aangekochte landerijen ten behoeve van de dijkage, 1636, 1640-1641 en van taxatiën van landerijen in verband met de betaling van de 20e penning voor de successierechten. 1671-1680. 1 deel
 1. Acte van overeenkomst tussen de bedijkers van de Starnmeer enerzijds en dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen anderzijds betreffende het maken van de ringsloten en de contributie aan laatstgenoemd hoogheemraadschap. 1632. Eenvoudig afschrift, z.d.(c.a. 1632). 1 stuk
 2. Proces-verbaal van aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een ringsloot en ringdijk. 1635. 1 stuk
 3. Bestek en voorwaarden van het maken van de Zuider-, Wester en Vosterringsloot en -dijk. 1636, 1640-1641. 1 omslag
 4. Uitspraak van de Gecommitteerde Raden van West-friesland en het Noorderkwartier over de belangen van Jisp en Wormer met betrekking tot de uit te voeren werken in hun bannen. 1636. 1 omslag
 5. Acte van overeenkomst tussen de bedijkers van de Starnmeer enerzijds en de burgemeesters van Jisp anderzijds inzake het maken en onderhouden van de ringdijk gelegen in de banne van Jisp. 1636. 1 stuk
 6. Rekening en begroting wegens het leggen van de ringdijken en het maken van de ringsloten van Jan Adriaensz. Leechwater. 1636-1638. 1 omslag
 7. Requesten van Jan Hyenrickx Olyslager en Cornelisz. Vet, beide wonende te Knollendam, aan de bedijkers van de Starnmeer om vergoeding van eventuele schade aan hun land bij het graven van de Zuiderringsloot, z.d. (c.a. 1636). 1 stuk
 8. Besluit van het college van Uitwaterende Sluizen om notaris Notghe, wonende te Alkmaar, dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer aan te laten schrijven de bepalingen uit het contract met hem over de wijdte van de ringsloot in hun bedijkingsoctrooi te laten inserreren en het verder Zuidwaarts leggen van de Zuiderringsloot te staken en zich te houden aan het octrooi, met deurwaarders-relaas. 1637. 1 stuk
 9. Requesten van de bewoners van Graftdijk (West-Graftdijk), de Oosterbuurt (Oost-Graftdijk) en de Laan aan de bedijkers van de Starnmeer om de richting van de Noorderringsloot in de banne van Graft en de Rijp te veranderen in verband met de wateroverlast voor hun huizen en erven. 1637. 1 omslag
 10. Proces-verbaal van de uitwatering van de Schermeer, Starnmeer en de oude landen van het Noorderkwartier gemaakt ten behoeve van het college van Uitwaterende Sluizen. 1638, met een gelijktijdig eenvoudig afschrift. 1 omslag
 11. Acte van meting door Jan Adriaensz. Leechwater van de Zuidelijke Eilandsdijk voor het maken van de Noorderringsloot. 1638
 12. Uitspraak van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier in het geschil tussen de bedijkers van de Starnmeer enerzijds en de afgevaardigden van Graft, Alkmaar, Edam, Monnickendam en Purmerend anderzijds over het maken en onderhouden van de Noorderringdijk. 1638. 1 stuk
 13. Stukken betreffende de moeilijkheden gerezen tussen die van Uitgeest en Akersloot enerzijds en de bedijkers van de Starnmeer anderzijds bij het maken van de Westerringsloot. 1639-1644. 1 omslag
 14. Uitspraak van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier in het geschil tussen de bedijkers van de Starnmeer en de Stad Alkmaar over het graven van de Westerringsloot om de bannen van Uitgeest en Akersloot. 1640. Gelijktijdig authentiek afschrift. 1 stuk
 15. Acte van overeenkomst tussen de bedijkers van de Starnmeer enerzijds en de burgemeester van Wormer en de polder Mesten anderzijds inzake het onderhoud van het dijkje van de polder lopende tot aan de kavelsluis. 1640. 1 stuk
 16. Acte van overeenkomst tussen hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden enerzijds en regenten van Graft, de Rijp en Zuid-Schermer anderzijds betreffende het maken van dijken en andere waterstaatswerken in die bannen. 1641. 1 stuk
 17. Processen-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het aansluiten van de Eilandsdijk aan de plempdijk van het Kamerhop. 1641.1642. 1 omslag
 18. Acte van overeenkomst tussen de afgevaardigden van Graft, de Rijp en Schermer enerzijds en de bedijkers van de Starnmeer anderzijds betreffende het maken van een inham in de Corpersloot in de Zuid. Eilandsdijk vissersschuiten van de vissers van de Laan en Barndehuizen in de banne van de Graft, met een positieve beschikking daarop van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier. 1642. 1 stuk
 19. Acten van processen-verbaal van aanbesteding van het maken van het plempwerk aan de Noorderringdijk. 1642. 1 omslag
 20. Acte van meting door Adriaen van Medemblick, Pieter Jans en Claes Vastersz. Stierp van land aangekocht ten behoeve van de verwijding van de ringsloten, zijnde de Schermerboezem. 1642. 1 stuk
 21. Aantekeningen van de Secretaris van zijn bemoeiingen met het werk voor de plempdijk van Knollendam tot het eind van Wouden. 1642-1643. 1 stuk
 22. Acten van meting van de dijken van de Starnmeer door Jan Jansz. Backer en Claes Vastersz. Stierp ten behoeve van de dijkage. 1642-1643. 1 omslag
 23. Uitspraak van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier in het geschil tussen de regenten van Graft, de Rijp en Zuid-Schermer enerzijds en dijkgraaf en heemraden anderzijds inzake het maken van dijken en andere waterstaatswerken in die bannen volgens de overeenkomst van 1641. 1643. Gelijktijdig authentiek afschrift. 1 stuk
 24. Request van de inwoners van Graftdijk aan de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier om dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer te dwingen de obstakels uit de toegangssloot tot hun landen te verwijderen, dat geplaatst in verband met het maken van de Zuidelijke Eilandsdijk. 1646. Gelijktijdig authentiek afschrift. 1 stuk
 1. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een boven- en middelmolen volgens bestek van Jan Adriaensz. Leechwater van 1637. 1641. 1 stuk
 2. Acte van openbare aanbesteding door hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van vijzel voor de wipmolen met het wiel en binkelaar staande op Butteroord. 1642. 1 stuk
 3. Acte van overeenkomst ten overstaan van notaris Bernstede tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Symon Hulsbos en David van Baarle anderzijds betreffende het salaris voor het maken van de vijzelmolens in de Starnmeer. 1647. Authentiek afschrift, 1647. 1 stuk

N.B. zie ook: nr. 290.

 1. Acte van proces-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een stenen sluis in de Akersloterwoude. 1641. 1 omslag
 2. Aantekening van een meting gedaan door Pieter Vreericksz. uit Groet van het houtwerk voor de sluis bij Akersloterwoude, z.d. (1e helft 17e eeuw), van de te verrichten werkzaamheden aan deze sluis en van de aanbesteding van het afmaken van het werk van Carsten Eelkes aan de ringsloot bij Spijkerboor. 1641. 1 stuk
 3. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van eikenhouten sluisje in de Akersloterwoude aan de Westzijde. 1647. 1 stuk
 4. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een eikenhouten sluisje tegenover Marken aan de Westzijde gelegen in de banne van Uitgeest. 1650. 1 stuk
 1. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het verwijderen van de molenkolken en het maken van kolkdijken. 1637. 1 stuk
 2. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf, heemraden en hoofingelanden van het maken van de Middeltochten, molentochten in het Kamerhop. 1642, 1643. 1 omslag
 3. Acten van meting en peiling door de landmeter Claes Vatersz. Stierp ten behoeve van het maken van kavel- en bermsloten. 1643. 1 omslag
 4. Processen-verbaal van aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van enkele kavel- en bermsloten. 1643-1644, 1649. 1 omslag
 1. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van en bestek en voorwaarden voor het maken van het schoeiwerk van de Rapersluis. 1636. 1 omslag
 2. Bestek en voorwaarden voor het maken van het Schoeiwerk bij het veer ten Noorden van Pieter Janses Keet. 1636. 1 stuk
 3. Acte van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het schoeiwerk aan het Spijkerboor. 1637. 1 stuk
 4. Bestek en voorwaarden voor het maken van het schoeiwerk van het Markermeertje. 1639. 1 stuk
 5. Bestek en voorwaarden voor het maken van het Knollendammer schoeiwerk. 1639. 1 stuk
 6. Bestek en voorwaarden voor het maken van het schoeiwerk van de Stierp. 1639. 1 stuk
 7. Bestek en voorwaarden voor het maken van het schoeiwerk van de Vuile Graft. 1639. 1 stuk
 8. Bestek en voorwaarden voor het maken van het schoeiwerk voor de Oosterbuurt (Ooster-Graftdijk). 1642. 1 stuk
 1. Kavelcondities van de Starnmeer, met een klad-exemplaar. 1643. 1 omslag
 2. Kavelregisters. Staten houdende opgave van de kavels in de Starnmeer en hun eigenaars. 1643. 1 omslag
 3. Kadastrale kaarten van de Starnmeer, behorende bij de kavelregisters. 1643. 1 omslag
 1. Boderelaas inzake de dagvaarding van Jacob Claas Dam wegens het spitten in de Starnmeerdijk. 1688. eenvoudig afschrift, z.d. (c.a.1688). 1 stuk
 2. Dagvaardingen van Jan Cornelisz. uit de Oosterbuurt wegens het wederrechtelijk vissen in het water van de Starnmeer, 1690; dagvaardingen van Harmen Pietersz. en Cornelis Jacobsz. Dam wegens het niet tijdig beginnen met het opmaken van een gedeelte sloot. 1690, 1700. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de dagvaarding van verschillende personen wegens het wederrechtelijk vissen in het water van de Starnmeer. 1705, 1708. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 302.

 1. Stukken betreffende het proces tegen Symon Jacobsz. wegens het niet tijdig beginnen met het vullen van op drie percelen gelegen uitgespitte kuilen in de binnenberm van de ringdijk. 1718. 1 omslag
 2. Dagvaarding van Luytjen Pieters wegens het wederrechtelijk weiden van varkens op de Starnmeerdijk. 1720. eenvoudig afschrift, z.d. (c.a. 1720). 1 stuk
 3. Stukken betreffende het proces tegen Engel Klaasz. wegens het graven en slaan van palen in de Starnmeerdijk. 1722. 1 omslag

N.B. zie ook: oud rechtelijk archief.

6507-6508 Registers van acten van transport en hypotheek. 1650-1811. 2 delen en 1 band

O.R. 6506. 1650-okt 1749;

 1. nov 1749-1811.
 2. idem. (minuten), 1808-1811. 1 deel

N.B. Zie oud rechtelijke archieven inv. num. 6506-6508.

 1. Octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor de Starnmeer waarbij de onroerende goederen gelegen in de Starnmeer overgedragen mogen worden ten overstaan van de dijkgraaf en twee heemraden. 1558. 1 charter
 2. Acte van openbare verpachting ten overstaan van Cornelis Bek, secretaris, door de heer Gilles Coymans van de plat- en rondzaadtienden in de Starnmeer. 1724-1727. 1 omslag
 1. Keurboek van de Starnmeer. 1640-1802. 1 deel
 2. Keuren met aanvulling, wijziging en verlenging en stukken daarop betrekking hebbende. 1640-1741, 1866-1967, 1972. 1 omslag
 3. Keur op het Slechten van de binnenwegen 1744. 1 stuk
 4. Keur op het krozen van de kavelsloten en de molentochten en kolken, 1744, met afschriften van de bekendmaking van de aanbestedingen van krooswerk, 1740. 1744-1777 en van de kroosschuw, 1736. eenvoudig afschriften, z.d. (c.a. 2e helft 18e eeuw). 1 omslag
 5. Aanvulling en vernieuwing van de keuren betreffende de bermslootdammen 1790. gedrukt. 1 stuk
 1. Stukken betreffende de schouw over de ringsloten van de Starnmeer zijnde de Schermerboezem. 1664-1881, 1920-1932. 1 omslag
 2. Instructie voor de schouwmaaltijd, z.d. (c.a. 18e eeuw), eenvoudig afschrift, z.d. (c.a. 1950). 1 omslag
 1. Attestatie van schepenen, heemraden en waarslieden van Zuid-Schermer deel uitmakende van het college belast met de schouw over de Zuidelijke Eilandsdijk- ten overstaan van notaris Meldorp, aan dijkgraaf en heemraden dat de tegenwoordige Zuidelijke Eilandsdijk van de Brande molen tot Vinckhuysen, gelegen in de bannen van Graft en de Rijp, slechts is en dat de volgens het contract door de bedijkers te maken nieuwe Zuidelijke Eilandsdijk- de Noordelijkste Noorderringdijk van de Starnmeer- aanmerkelijk beter moet zijn. 1638, met gelijktijdig authentiek afschrift. 1 omslag
 2. Verklaring van Cornelis Jacobsz., Pieter Claesz. Kocq en Jan Claesz. bewoners van de Oosterbuurt in de banne van Graft, gelegen aan de Zuidelijke Eilandsdijk- ten overstaan van notaris Meldorp, op verzoek van dijkgraaf en heemraden, dat de harde wind op de Starnmeer in de afgelopen winter een overstroming in de Oosterbuurt veroorzaakt heeft en dat de dijk dus slecht is. 1638. 1 stuk

N.B. zie ook de nrs. 379 en 380.

 1. Schouwcedulle van de tweede kroosschouw der sloten. 1782. Eenvoudig afschrift, z.d. (ca. 1782). 1 stuk
 2. Stukken betreffende het niet in orde zijn van de sloot van R. v.d. Laan. 1930, 1939, 1940, 1942. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het niet in orde zijn van de sloten langs de eigendommen van de Staat in de Starnmeer. 1936, 1937. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de wegenschouw. 1936-1939, 1942. 1 omslag
 2. Processen-verbaal van de wegenschouw. 1936-1939, 1942. 1omslag

N.B. zie ook : nrs. 362, 363-364, 472.

 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het bouwen van huizen en opstallen. 1644-1788, 1864-1968. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het maken van bruggen. 1868-1951, 1962, 1970, 1972. 1 omslag
 1. Stukken betreffende vergunningen aan het P.E.N. tot het maken van loopbruggetjes. 1962, 1975-1976. 1 omslag.
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het maken van dammen met en zonder duiker. 1723, 1843-1951, 1968-1971. 1 omslag
 2. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het maken en bestraten van kluften en parkeergelegenheden aan de dijk. 1911-1946, 1968, 1974-1975. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het maken en bestraten van kluften en parkeergelegenheden aan de dijk. 1911-1946, 1968, 1974-1975. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de vergunning aan de Nederlandse Gasunie voor het leggen van een hoofdaardgasleiding Middelie-Beverwijk. 1971-1976. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen aan het P.W.N. tot het leggen van buizen en zinkers. 1928-1967, 1972. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het leggen van kabels en plaatsen van palen. 1832, 1902-1956, 1970.
 2. Brieven aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot het mogen plaatsen en verplaatsen van lieren voor de dichtnet-visserij. 1928-1931, 1938, z.d. (c.a. 1e helft 20e eeuw). 1 omslag
 3. Stukken betreffende het verlenen van vergunning aan het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen tot het plaatsen van een schakelkast en een waterstandopnemer aan de Starnmeerdijk. 1976. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen aan het P.E.N. tot het leggen van kabels. 1918-1961. 1 omslag
 2. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen aan het P.E.N. tot het plaatsen van palen. 1918-1961. 1 omslag

339-340. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen aan de P.T.T. tot het leggen van kabels. 1927-1976. 2 omslagen

 1. 1927-1942;
 2. 1948-1970, 1974-1976.
 3. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen aan de P.T.T. tot het plaatsen van palen. 1935-1957. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het mogen lozen van water op de Starnmeer. 1835, 1904-1960, 1970. 1 omslag
 2. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het plaatsen van watermolentjes ten behoeve van onderbemaling. 1918-1919, 1954, 1957. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de kosten van de waterlozing uit de Oostwoudepolder op het water van de Starnmeer. 1958-1961. 1 omslag
 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het maken van walstoepen. 1681, 1903, 1913, 1969. 1 omslag
 2. Vergunning voor de schout van Wormerveer tot verhoging en verzwaring van de aanlegplaats van het pontveer aan de Starnmeerdijk en tot het vastleggen van een tros aldaar. 1822. 1 stuk
 3. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het maken van steigers. 1881, 1923, 1934-1955. 1 omslag
 4. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het afschepen van goederen. 1921, 1942-1943. 1 omslag
 1. Stuk houdende waarschuwing tegen het ongeoorloofd vissen in de wateren van de Starnmeer. 1669. gedrukt. 1 stuk
 2. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het mogen vissen in de Starnmeerringsloten. 1928, 1937-1938, 1969. 1 omslag
 1. Acte van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Jan Cornelisz. anderzijds betreffende het laten staan van diens hekje op de binnenberm van de Starnmeerdijk bij diens huis. 1718. 1 stuk
 2. Vergunning aan de hoofdingelanden en poldermeesters van de Heesemerpolder (Kogerpolder) hun beesten te laten grazen op de Starnmeerdijk tot wederopzeggens toe. 1720. 1 stuk
 3. Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de landdrost van het departement Amstelland houdende negatief appointement op het request van het gemeente bestuur van Akersloot tot het mogen rijden over de Lagendijk naar Busch en het leggen van een veer van de Schermeerdijk op de Kogerpolder om via de Starnmeer gemakkelijk naar de Zaan te kunnen komen. 1809. Gelijktijdig afschrift. 1 stuk
 4. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot vervening. 1865. 1871-1874, 1941-1942. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 198.

 1. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het aanleggen van paarden- en andere paden. 1905, 1923, 1944. 1 omslag
 2. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het baggeren in de Marker- en Knollendammervaart. 1906-1931, 1959-1960. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het verzoek van de IJsclub te Spijkerboor tot het aanleggen van ijsbanen. 1908. 1 omslag
 4. Missive van B. en W. van Wormer aan dijkgraaf en heemraden houdende mededeling van het verzoek van H. ten Wolde tot het plaatsen van een gasmotor in de broodfabriek staande in de gemeente Wormer. 1922. 1 stuk
 5. Vergunningen en stukken betreffende vergunningen tot het dempen van sloten. 1928, 1970, 1974. 1 omslag
 6. Stukken betreffende de vergunning ande Amoco Netherlands Petreoleum Co. tot het doen van exploratieboringen in verband met seismisch onderzoek. 1965, 1971-1974. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de vergunning tot het maken van een toegang tot het fort bij Marken-Binnen. 1889. 1 omslag
 2. Brief van de dijkgraaf aan het overige bestuur van de Starnmeer betreffende het lossen van zand aan de Starnmeerdijk benodigd voor de te maken batterijen bij het fort. 1905. 1 stuk
 3. Stukken betreffende de vergunning tot het leggen van een oorlogstelefoonleiding door de commandant van de stelling Amsterdam. 1915. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de vergunning tot het maken, hebben en onderhouden van twee inlaatduikers in de ringdijk van de Starnmeer ten behoeve van de inundatiewerken aldaar. 1890. 1 omslag
 2. Stukken betreffende slopen van de militaire sluis in de ringdijk gelegen in de gemeente Jisp. 1964. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het opruimen van de inundatiesluis in de dijk van het Kamerhop. 1969. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de inundatie van de Starnmeer in het mei 1940. 1940-1941 1 omslag
 2. Stukken betreffende de inundatie van de Starnmeer in mei 1944. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het vernieuwen van een boerderij in het Kamerhop, eigendom van de Starnmee, door inundatieschade geheel vernield. 1946-1956. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de bezwaren tegen de stoombootdienst Alkmaar Amsterdam over de Markervaart. 1842. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de oprichting van een stoomsleepdienst op het Noord-Hollands kanaal. 1849-1858. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de vergunning aan C. Bosman voor de vaart met de stoombootdienst Alkmaar Packet, door de Knollendammer vaart in verband met deze dienst op Amsterdam. 1866-1879. 1 omslag
 4. Stukken betreffende de klachten van dijkgraaf en heemraden wegens aanvaringen en beschadigingen van de oevers van de ringsloten van de Starnmeer door de Mij. ,Alkmaar Packet. 1904, 1913-1915, 1925, 1930. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 25.

 1. Schouwcedullen van aanbestede werken in de Starnmeer. 1640-1656, 1796. 1 omslag
 2. Acten van meting van percelen land ten behoeve van het uitvoeren van waterstaatswerken. 1648-1680, met aantekeningen betreffende de lengten van de kavelsloten en de hoeveelheid afgegraven land in de Starnmeer en Kamerhop, z.d. (ca. 2e helft 17e eeuw). 1 omslag

376-378. Registers van acten van aanbestedingen van waterstaatswerken en van verkoping. 1659-1781, 1823-1866. 3 delen

 1. 1659-apr 1714;
 2. mei 1714-1718;
 3. 1823-1866.

N.B. de nrs. 376 en 377 bevatten een index op de aanbestedingen; nr. 377 bevat ook nog aantekeningen omtrent het kopen van hout benodigd voor de reparatie van molens.

 1. Aantekeningen van gedane schouwen, van te verrichten werkzaamheden, van verpachtingen en afschriften van acten van aanbesteding van krooswerk. 1780-1822. 1 deel
 2. Aantekeningen van gedane schouwen, van te verrichten werkzaamheden van verpachtingen en afschriften van processen-verbaal van aanbesteding. 1780-1788, 1829. 1 omslag
 3. Rapport van de dijkgraaf aan de verenigde vergadering over de toestand van de waterstaatswerken, concept. 1792. 1 stuk
 4. Proces-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het timmerwerk aan de werken van de Starnmeer voor 3 jaar. 1827. 1 stuk
 5. Processen-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van de leverantie van hout, benodigd voor de werken in de Starnmeer. 1827, 1828, 1842. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 397-398.

 1. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier betreffende een reglement op de peilbemaling op de ringsloten, zijnde de Schermerboezem. 1764. 1 omslag
 2. Aantekeningen betreffende dieptepeilingen in de ringsloten van de Starnmeer, zijnde de Schermerboezem. 1837. 1 stuk
 3. Missiven van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen aan dijkgraaf en heemraden inzake een te hoge peilmaling op de ringsloten, zijnde de Schermerboezem. 1840, 1844, 1877. 1 omslag
 4. Missiven van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Uitwaternde Sluizen aan dijkgraaf en heemraden inzake het opheffen van aanwijzen van seinmolens in verband met de peilbemaling op de ringsloten, zijnde de Schermerboezem. 1875, 1882, 1883. 1 omslag
 5. Stukken betreffende voorstellen van het waterschap De Beemster tot het nemen van maatregelen voor een betere peilbeheersing van het waterpeil op de Schermerboezem. 1960-1961. 1 omslag
 6. Stukken betreffende vergunningen van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen aan de Starnmeer tot het gebruiken van inlaatduikers in de Noordwijk. 1971-1972, 1974. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 389, 502, 505.

 1. Acte van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en die van Akersloot- en Markerwoude anderzijds inzake het maken van een nieuwe achtkante watermolen aan de Starnmeerdijk in het Marker- en Akersloterwouderveld en het bemalen van dit gebied, in verband met het waterpeil in de Starnmeer. 1651, met gelijktijdig authentiek afschrift. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de moeilijkheden tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en die van Marken en Akersloterwoude anderzijds inzake de wateroverlast voor de Starnmeer ten gevolge van de gebrekkige bemaling van het Marker- en Akersloterwouderveld. 1664, met een retro-actum, 1651. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het toezicht van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier op het waterpeil in de sloten van de Starnmeer. 1673-1674. 1 omslag
 4. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot het nemen van bepaalde maatregelen ten aanzien van de bemaling van de Starnmeer in verband met de dijkdoorbraak tussen Scharwoude en Schardam. 1675-1676. 1 omslag
 5. Brieven van ingelanden aan dijkgraaf en heemraden houdende verzoek tot verlaging van het waterpeil in de Starnmeer. 1864-1874, 1919-1926, 1969-1970. 1 omslag
 6. Stukken betreffende de bezwaren van de eigenaars en de gebruikers van landen die gemeenschap hebben met de Schermerboezem tegen drooglegging van het Wijkermeer, waardoor het zoutgehalte van het water in hun polders te hoog zou woren. 1866-1867. 1 omslag
 7. Stukken betreffende de vergunning van baronesse van Tuyl van Serooskerke aan dijkgraaf en heemraden tot het maken van twee duikers in de dammen tussen haar landerijen ten behoeve van een betere watertoevoer naar het gemaal. 1911-1912. 1 omslag
 8. Stukken betreffende een vergunning van Rijkswaterstaat aan de Starnmeer tot het maken en hebben van een inlaatdijker door de Zuid-Westelijke dijk van het Noord-Hollands kanaal onder de gemeente Graft ten behoeve van de waterinlaat. 1920. 1 omslag
 9. Vergunningen van de minister van oorlog aan de Starnmee tot het leggen van een duiker door de Starnmeerdijk in de gemeente Akersloot, uitmondende in de Markervaart. 1921. 1 stuk
 10. Ligger van de afwatering en stukken betreffende deze ligger. 1929, 1931. 1 omslag
 11. Vergunningen van de Staat der Nederlanden aan de Starnmeer tot gebruik van grond en water benodigd voor het inlaten van water uit het Noord-Holland kanaal door de Starnmeerdijk in de polder. 1942. 1 omslag
 12. Besluit van de verenigde vergadering tot vaststelling van het zomerpeil. 1967. 1 stuk
 1. Acte van aanbesteding door dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden van het krozen en uitbaggeren van een gedeelte ringsloot. 1642. 1 stuk
 2. Request van dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden aan het college van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen om een bijdrage in de kosten van het uitbaggeren van de ringslotendichtgeslibt door het leggen van een stenen duikersluis bij Nauerna door laatstgenoemd college, z.d. (ca. 1658). 1 omslag
 3. Stukken betreffende het proces in het geschil tussen dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer enerzijds en het college van de Schermeer anderzijds inzake het onderhoud van het Schapenrakje dat deel uit zou maken van de Ringsloten. 1684-1693. 1 omslag
 4. Extract uit de uitspraak van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier inzake het geschil tussen die van Akersloot enerzijds en de bedijkers van de Starnmeer anderzijds over het graven van de Westerringsloot. 1639. authentiek afschrift 1747. 1 stuk
 5. Aantekeningen van de dijkgraaf dienende tot ontheffing van de verplichting tot onderhoud van de Vuile Graft, die deel uit zou maken van de ringsloten. 1778. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 422, 509.

407-408. Acten van processen-verbaal van aanbesteding van het verwijden verdiepen en krozen van sloten. 1641-1939. 2 omslagen

 1. 1641-1779;
 2. 1798-1939.

N.B. nr. 407 bevat ook acten en processen-verbaal van aanbesteding van het opmaken van percelen dijk; beide nrs. bevatten aantekeningen van de schouw over de aanbestede werken.

 1. Proces-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een bermsloot. z.d. (ca. 2e heflt 17e eeuw). 1 stuk
 2. Quitantie van het opmeten van de bermsloten in het Kamerhop van Cornelisz Vechtersz.. 1656. 1 stuk
 3. Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de regenten van Graft en de Rijp anderzijds over het onderhoud van de overtoom en het slootje aan de Laan of Eilandsdijk, bij de verbrande molen. 1658, met een retro-actum, 1607. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het uitdiepen van vaarten, onder anderen gelegen in de Starnmeer, op aandringen van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier. 1771. 1 omslag
 5. Register van acten van aanbesteding van het krozen van sloten. 1867-1940. 1 deel
 6. Stukken betreffende het krozen van een vervuild slootje, kadastraal bekend gemeente Wormer, sectie A, nr. 649. 1940. 1 omslag
 7. Brieven van de Nederlandse Heidemaatschappij aan dijkgraaf en heemraden houdende adviezen over de verbetering van de watergangen in de Starnmeer. 1941. 1 omslag
 8. Stukken betreffende de overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en het polderbestuur van de Marker- en Oostwouderpolder anderzijds inzake het onderhoud van de bermsloot die beide polder scheidt. 1943. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 407.

 1. Acten van processen-verbaal van aanbesteding van het verhogen en verzwaren der ringdijken. 1642-1686, 1781-1809. 1 omslag

N.B.enkele acten en processen-verbaal bevatten aantekeningen over de aanbestede werken.

 1. Acte van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en Baert Jan IJsbrantsz. uit Knollendam anderzijds inzake het onderhoud van de ringdijk naast het door hem gekochte huis der Goetheyt. 1648. eenvoudig afschrift, z.d. (ca. 2e helft 17e eeuw). 1 stuk
 2. Processen-verbaal van aanbesteding van aardhaling ten behoeve van de ringdijken. 1663-1681. 1 omslag
 3. Aantekening van het verleggen van de Zuiddijk en het opmaken van de Laandijk in het Kamerhop. z.d. (ca. 2e helft 17e eeuw). 1 stuk
 4. Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de poldermeesters van de Kogerpolder anderzijds wegens het niet verwijderen door laatstgenoemden van de dam gelegen tussen het Zuid-Westelijk gedeelte van de Kogerpolderdijk en het Noord-Westerlijk gedeelte van de Starnmeer in verband met het ophogen van laatstgenoemde dijk. 1717-1718. 1 omslag
 5. Stukken houdende aantekening van werk aan de ringdijken en kavelsloten. 1774. 1 omslag
 6. Acte van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de poldermeesters van de Kogerpolder anderzijds over het al dan niet verwijderen van de dam gelgen tussen het Zuid-Westelijk deel van de Kogerpolderdijk en het Noord-Westelijk deel van de Starnmeerdijk in verband met het ophogen van laatstgenoemde dijk. 1775. 1 stuk
 7. Bekendmaking van de aanbesteding van het opmaken van een gedeelte Oosterringdijk. 1795. Gedrukt. 1 stuk
 8. Proces-verbaal van de aanbesteding van het volkslijken van de slijkbak bij Knollendam. 1796. 1 stuk
 9. Stukken betreffende het verzoek van dijkgraaf en heemraden aan de permanente commissie voor wegen en vaarten van het Amortisatie-Syndicaat tot schadeloosstelling voor de vernielingen aan de kanaaldijk tussen het Spijkerboor en West-Graftdijk, aangericht door de jaagpaarden. 1838. 1 omslag
 10. Stukken betreffende de verandering in de verplichting tot onderhoud van een stuk Kogerpolderdijk door de Starnmeer ten gevolge van een doorgraving van de Kogerpolder om een verbinding tot stand te brengen tussen de Markervaart en het Noord-Hollands kanaal. 1848-1849. 1 omslag
 11. Brief van de dijkgraaf aan de commandant van het fort te Marken-Binnen houdende verzoek tot het mogen verzwaren van een stuk ringdijk tot het gebied van de Staat behorende. 1972. 1 stuk
 1. Stukken betreffende het geschil tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de regenten van Uitgeest anderzijds over reparaties aan de sluis en de brug bij de sluis te Marken-Binnen. 1714-1715. 1 omslag
 2. Missiven van schout en schepenen van Akersloot en van Dirk Alewijn houdende verzoek tot reparaties van de schutsluis van Oostwoude. 1741,1747. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het onderhoud van de Markersluis. 1852-1853, 1858, 1902, 1916, 1919, 1929, 1952, 1969. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 119.

 1. Bestek en voorwaarden voor het maken van schotwallen op de kant van het Markerveld. 1656. 1 stuk
 2. Proces-verbaal van aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een schotwal van de grote tochtsloot in het Kamerhop. 1659. 1 stuk
 3. Stukken betreffende de vergunningen van de Staat der Nederlanden aan dijkgraaf en heemraden tot het maken en houden van walstoepen aan het Noord-Hollands kanaal. 1973, 1975. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 377, 543.

 1. Bestek en voorwaarden voor het maken van de watermolen te Marken-Binnen. 1651. 1 stuk
 2. Bestek en voorwaarden voor het maken en onderhouden van de molenzeilen der watermolens. z.d. (ca. 1699). 1 stuk
 3. Bekendmaking van de openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken en onderhouden van de molenzeilen der watermolens. z.d. (ca. 18e eeuw). gedrukt. 1 omslag

N.B. 4 exemplaren.

 1. Stukken betreffende het aanbrengen van een vernieuwing in de vijzelmolens waardoor deze sneller zouden malen en twee molens in de Starnmeer uitgeschakeld zouden kunnen worden. 1769. 1 omslag
 2. Acten en processen-verbaal van aanbesteding van het verhogen van de molenwerven van en het verrichten van reparaties aan de onder- en bovenmolen van de Starnmeer. 1774-1800. 1 omslag
 3. Bekendmaking van de openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het verhogen van en reparaties aan de bovenmolen staande op de Noord-Oosthoek van de Starnmeer. 1791. 1 stuk
 4. Acte van patent voor het malen van de watermolen van Klaas Langenberg. 1806. 1 stuk
 5. Bestek en voorwaarden voor het onderhoud aan de vijf watermolens en alle buiten- en binnenwerken. 1842. Gedrukt. 1 stuk
 6. Acte van proces-verbaal van aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het driejarig onderhoud van de vijf watermolens met alle buiten en binnenwerken. 1843, 1854. 1 omslag
 7. Acten van verzekering tegen brand van de watermolens. 1854, 1875. 1 omslag
 8. Stukken betreffende de aankoop van nieuwe molenassen. 1861-1881. 1 omslag
 9. Stukken betreffende de brandverzekering van de watermolens. 1863-1869. 1 omslag
 10. Stukken betreffende de reparaties aan de molens. 1864-1919, 1924, 1938, 1944. 1 omslag
 11. Acten van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en R.K. Koppen en A. Baas anderzijds tot het uitvoeren van onderhoudswerken aan de drie watermolens en alle buiten- en binnen werken. 1876, 1902, 1903. 1 omslag
 12. Stukken betreffende de garantie voor molenroeden. 1878-1889. 1 omslag
 13. Acten van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van onderhoudswerkzaamheden aan de drie watermolens en van alle buiten- en binnenwerken. 1888, 1889, 1895. 1 omslag
 14. Stukken betreffende de afbraak van de boven- en benedenmolen in verband met de electrificatie van het gemaal van de Starnmeer 1919. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de stichting van een stoomgemaal. 1872-1874. 1 omslag
 2. Bestek en voorwaarden voor het maken van een gebouw voor het stoomgemaal. 1873. 1 stuk
 3. Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden aan het oude stoomgemaal. 1874-1906. 1 omslag
 4. Bestek en voorwaarden voor het leveren, opstellen en inwerking brengen van een stoomketel. 1901. gedrukt. 1 stuk
 5. Stukken betreffende de sloop en verkoop van het oude stoomgemaal. 1908. 1 omslag
 6. Stukken betreffende de aanschaf van een nieuwe stoomgemaal. 1907-1910. 1 omslag
 7. Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden aan het nieuwe stoomgemaal. 1908-1929, 1933, 1939, 1941-1944. 1 omslag
 8. Acten van verzekering tegen brand van het stoomgemaal met toebehoren. 1916-1929. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de stichting van het electrisch gemaal. 1917-1922, 1931. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de verzekering tegen storm- en brandschade van het gemaal in de Starnmeer, in het Kamerhop, van de Machinistenwoning, sluiswachterswoning, het Herenhuis en andere eigendommen van de Starnmeer. 1922-1953. 1 omslag
 3. Acten van overeenkomst en stukken betreffende die acten van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en het Provinciaal electriciteitsbedrijf van Noord-Holland anderzijds inzake de levering van electrische energie. 1925-1936, 1957, 1960-1962, 1968-1969, 1973. 1 omslag
 4. Stukken betreffende de vervanging van de hulpbemaling door middel van stoom door een electrische bemaling. 1946-1947, 1953-1957. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 462.

 1. Stukken betreffende de reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het electrisch gemaal. 1969, 1972, 1975-1976. 1 omslag
 2. Proces-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het maken van een machinistenwoning. 1878. 1 stuk
 3. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening, groot .2.000,00 ten behoeve van de bouw van een machinistenwoning. 1878.1 omslag
 4. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe machinistenwoning. 1912. 1 omslag
 5. Stukken betreffende de brandschade aan de machinistenwoning. 1915. 1 omslag
 6. Stukken betreffende het schilderen van de machinistenwoning. 1920, 1928, 1976. 1 omslag
 1. Brief van de machinist D. Hildering houdende verzoek tot het plaatsen van een gemetselde vuurhaard en een vaste blaasbalg in de werkplaats bij zijn huis. 1888. 1 stuk
 2. Stukken betreffende het bouwen van een smederij bij het stoomgemaal en de machinistenwoning. 1923-1924. 1 omslag
 3. Vergunning aan de heer P. Peek tot beschikking over de smederij gelegen in de Starnmeer en aangebouwd aan het gemaal. 1967. 1 stuk

N.B. zie ook: nr. 461.

 1. Stukken betreffende de stichting van een motorgemaal in het Kamerhop. 1922-1926. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de vergunning van de minister van defensie aan dijkgraaf en heemraden tot het ingraven van een olietank ten behoeve van het gemaal in het Kamerhop op militair terrein. 1935. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de plannen tot electrificatie van het gemaal in het Kamerhop en het vernieuwen van de motor van het gemaal. 1942-1954. 1963. 1 omslag
 4. Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan het motorgemaal in het Kamerhop. 1943, 1964, 1968-1969. 1 omslag
 5. Stukken betreffende de electrificatie van het gemaal in het Kamerhop. 1971-1973. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 99, 106, 173, 499.

 1. Proces-verbaal van openbare verhuring van het pontveer van de Laanweg op de Oosterbuurt. 1671. 1 stuk
 2. Dwangbevel van betaling voor Jan Pelgroms wegens achterstallige huur van het schou (pontveer) en wegens achterstallige verponding voor zijn huis, met boderelaas. 1690. 1 stuk
 3. Bestek en voorwaarden voor het maken van een pontveer met stukken daarop betrekking hebbend. 1800, 1875-1878. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het verzoek van dijkgraaf en heemraden aan de directeur der accijnzen in Noord-Holland om vrijstelling van belasting op het pontveer. 1818, 1820. 1 omslag
 5. Stukken betreffende de te heffen passagegelden op het nieuwe pontveer bij Spijkerboor dat in de plaats moest komen voor de vlotbrug aldaar. 1827-1828. 1 omslag
 6. Stukken betreffende de aanvraag voor het gebruik van de Rijksreservepont in verband met het jaarlijks onderhoud van het eigen pontveer. 1836, 1856-1865, 1918-1867. 1 omslag
 7. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening, groot .3000,00, voor de aankoop van een nieuwe pontveer. 1904. 1 omslag
 8. Stukken betreffende het doen van opgave van de opbrengst van het pontveer over het Noord-Hollands kanaal bij Spijkerboor op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 1918, 1925, 1936. 1 omslag
 9. Stukken betreffende de reparaties aan het pontveer. 1920-1924, 1928, 1938, 1940-1942, 1962, 1964, 1967-1969. 1 omslag
 10. Stukken betreffende het maken van verlichting bij het pontveer bij Spijkerboor in samenwerking met de Gemeente Jisp. 1928, 1958, 1960-1961. 1 omslag
 11. Stukken betreffende het verplaatsen van het pontveer bij Spijkerboor in verband met het maken van een hoge vaste brug over de Rijpervaart. 1930. 1 omslag
 12. Stukken betreffende de vergunning door de minister van defensie aan dijkgraaf en heemraden tot het mogen opstellen van een lier ten behoeve van het pontveer op het terrein van de Staat der Nederlanden, kadastraal bekend gemeente Jisp, sectie A nr. 95. 1938. 1 omslag
 13. Vergunning van de minister van waterstaat aan dijkgraaf en heemraden tot het vergroten van de pontveerhaven bij Spijkerboor. 1942. 1 stuk
 14. Stukken betreffende de beschrijving van het pontveer op verzoek van de provincie Noord-Holland. 1943. 1 omslag
 15. Stukken betreffende het vergoeden van schade, toegebracht aan het pontveer bij Spijkerboor door een auto van het interneringskamp. 1946. 1 omslag
 16. Stukken betreffende de overdracht van het veerrecht over de Knollendammervaart bij West-Knollerdam aan de gemeente Wormer. 1955. 1 omslag
 17. Stukken betreffende het plaatsen van borden bij het pontveer, bij Spijkerboor. 1963. 1 omslag
 18. Stukken betreffende het weer in de vaart brengen van het pontveer bij Spijkerboor. 1969-1972. 1 omslag
 19. Stukken betreffende het proces tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en het aannemersbedrijf Meurs anderzijds inzake de schade die voornoemd bedrijf geleden zou hebben ten gevolge van een ongeluk met het pontveer, bij Spijkerboor. 1970-1975. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 429.

 1. Extract uit het verbaal van het verhandelde via de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland houdende goedkeuring tot het leggen van een vlotbrug over de ringvaart bij het Spijkerboor op de Kamerhopsedijk. 1816. 1 stuk
 2. Missiven van het Amortisatie-Syndicaat aan dijkgraaf en heemraden over het achterblijven van palen in de ringvaart bij Spijkerboor na het verwijderen van de vlotbrug. 1830-1831. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het bouwen van een brug Kamerhop-Beemster en de verlegging van het pontveer Spijkerboor-Kamerhop. 1826-1827. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het onderhoud van de Weerebrug, gelegen in het Kamerhop op de weg van de Rijp naar het Noord-Hollands kanaal. 1852, 1874. 1 omslag
 5. Stukken betreffende het maken van een nieuwe vaste brug bij Spijkerboor over de Knollendammervaart. 1961-1968. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 396-398, 543.

 1. Bestek en voorwaarden voor het maken van twee dammen tussen de Starnmeerdijk en de Kamerhopsdijk ten behoeve van het leggen van twee buizen door de ringsloot voor het afwateren van het Kamerhop op de Starnmeer. 1735. Gedrukt. 1 stuk
 2. Bestek en voorwaarden voor het afbreken van de oude en het maken van een nieuwe stenen pijp in de Starnmeerdijk bij de molen van Jan Way. 1782. 1 stuk
 3. Proces-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het afbreken van de oude en het maken van een nieuwe stenen pijp in de Starnmeerdijk bij de molen van Jan Way. 1782. 1 stuk
 4. Tekening van een plan van een grondduiker onder het Noord-Hollands kanaal voor een afwatering van het Kamerhop op de Starnmeer. 1887. 1 tekening
 1. Stukken betreffende de wijziging en vaststelling van de leggers der wegen in de gemeenten Wormer en Graft. 1940. 1 omslag
 1. Missiven van Domeinen betreffende de afkoop van hun jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van het jaagpad op de kanaaldijk van Spijkerboor-Westgraftdijk. 1863. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het onderhoud van wegen in het kader van het provinciale wegenplan. 1928-1942, 1948. 1 omslag
 1. Proces-verbaal van openbare aanbesteding door dijkgraaf en heemraden van het slechten van de Middelweg, Graftdijkerweg en Laanweg het opmaken van enige bermsloten en het slechten van de Kamerhopsdijk. 1675. 1 stuk
 2. Stukken betreffende de aanbesteding van een te leggen paardenpad in de West-Graftdijkerweg. 1906. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de verbetering van de Middelweg, Graftdijkerweg, Noorddijk, Oostdijk en het plein te Spijkerboor in het kader van de werkverschaffing. 1938-1940. 1 omslag

N.B. zie ook: nr. 67.

 1. Stukken betreffende het herstel van de Middelweg, verzakt door lekkage in de waterleidingen onder het wegdek. 1940-1951. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het herstel van vier opritten in de Graftdijkerweg en de Laanweg en het wegdek te Spijkerboor bij het veer, verzakt door lekkages in de waterleidingen onder het wegdek. 1942, 1951-1953. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het herstel van het grasgewas en het wegdek van de Noorddijk, beschadigd door het leggen van een waterleidingbuis. 1951, 1961-1962. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het verbeteren van de Middelweg en een gedeelte Oostdijk. 1964-1968, 1973. 1 omslag
 1. Bestek en voorwaarden voor het verbeteren van de weg de Rijp-Noord-Hollands kanaal. 1831. 1 stuk
 2. Acte van openbare aanbesteding door de Staatsraad-Gouverneur van Noord-Holland, de hoofdingenieur van de Waterstaat en leden van het gemeentebestuur van de Rijp van het verbeteren van de weg de Rijp-Noord-Hollands kanaal en een acte van borgtocht door L. Bakke en K. Vet voor de aannemer A. v.d. Kley. 1831. Gelijktijdig authentiek afschrift. gedrukt. 1 stuk
 3. Stukken betreffende de overeenkomst tussen het gemeentebestuur van de Rijp, het polderbestuur van de Eilandspolder en dijkgraaf en heemraden van de Starnmeer inzake het verbeteren en het onderhoud van de weg de Rijp-Noord-Hollands kanaal. 1831, 1869, 1873, 1880. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het onderhoud van de weg de Rijp-Noord-Hollands kanaal. 1930-1936. 1 omslag
 5. Stukken betreffende de overeenkomst tussen het hoogheemraadschap van Noord-Hollands Noorderkwartier enerzijds en de gemeente de Rijp, de Eilandspolder en de Starnmeer anderzijds inzake de overdracht in eigendom en onderhoud van de weg de Rijp-Noord-Hollands kanaal aan het hoogheemraadschap. 1934, 1952-1956, 1959. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 511 en 515.

 1. Stukken betreffende de aanleg van een weg over de Starnmeerdijk vanaf het Knollendammer veer via Spijkerboor tot aan het Noord-Hollands kanaal in samenwerking met de omliggende gemeenten. 1849, 1850, 1857. 1 omslag
 2. Stukken betreffende het herstel van de Oostdijk, beschadigd door lekkages in de waterleiding onder het wegdek. 1929, 1951, 1952, 1958. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het verbeteren van plaatselijk verhogen van de Oostdijk tussen de Middelweg en de brug te West-Knollendam. 1971. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van een verharde weg over de Wester- of Markerdijk van het Knollendammer veer tot aan de vlotbrug bij West-Graftdijk, als onderdeel van het trace Wormerveer-West-Grafdijk, insamenwerking met de Kanaal en Zaan- verbindingsmaatschappij en de provincie Noord-Holland. 1851-1854. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de weg Knollendammer veer West-Grafdijk. 1873.1914. 1 omslag
 3. Vergunning van de minister van oorlog aan dijkgraaf en heemraden tot het maken van een klinkerpad op de Westelijke dijk van de Starnmeer langs de Markervaart. 1904. 1 stuk
 4. Bestektekening gemaakt voor de aanleg van de Provinciale weg Westzaan-West-Grafdijk. 1937. 1 tekening
 5. Stukken betreffende de aanleg en het aanbrengen van verhardingen in de aarden baan van het gedeelte van de provinciale weg Westzaan-West-Graftdijk tussen de nieuwe brug over de Tapsloot (tochtsloot) en het Noord-Hollands kanaal. 1956, 1958. 1 omslag
 1. Stukken betreffende de verbetering van het weggetje genaamd het Verloren End. 1856, 1866. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de overdracht van wegen door de gemeenten Akersloot en Jisp aan de Starnmeer in verband met een verkeerde tenaamstelling in het kadaster. 1924, 1939. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het onderhoud van het Damkesvoetpad. 1953-1954. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het verbeteren van de Groenedijk. 1956-1958. 1 omslag
 1. Ordonnanties van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier tot instelling van een dijklegger behorende. 1775. 1 omslag
 2. Vergunning van de minister van oorlog aan dijkgraaf en heemraden tot het plaatsen van een schuur ten behoeve van het opbergen van dijkmaterialen, op grond van de Staat. 1921. 1 stuk
 3. Vergunning van de minister van oorlog aan dijkgraaf en heemraden tot het plaatsen van een schuur ten behoeve van het opbergen van dijkmaterialen, op grond van de Staat. 1921. 1 stuk
 1. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier betreffende het bewapenen van alle weerbare mannen en het opstellen van een nominatie voor de verkiezing van de officier door dijkgraaf en heemraden in verband met de oorlog. 1672. gedrukt. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de invordering van de buitengewone halve verponding en de 200e penning op de kapitale leningen in verband met de oorlog. 1672-1674. gedrukt. 1 omslag
 3. Stukken betreffende de levering van hooi voor de paarden in verband met de oorlog. 1672-1674. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het lichten van mansschappen in verband met de 4e Engelse oorlog. 1784. 1 omslag
 5. Missiven van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier houdende verordening tot het inleveren van wapens en munitie na afloop van de 4e Engelse oorlog. 1789. gedrukt. 1 omslag
 6. Stukken betreffende een plan voor de oprichting van een Bataafse kaaprederij tegen de Engelsen als vergelding voor de inbeslagneming van Hollandse schepen door hen. 1796. 1 omslag

N.B. zie ook: nrs. 390, 487, 518, 520, 521, 524, 528.

 1. Stukken betreffende het leveren van een bijdragen door de Starnmeer voor de aanleg van het Noord-Hollands kanaal door het Rijk. 1818-1819. 1 omslag
 2. Stukken betreffende de schadeloosstelling van grondeigenaren in de Starnmeer in verband met de aanleg van het Noord-Hollands kanaal. 1821-1822, 1828. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het wegnemen van een duiker onder de ringsloot tussen Starnmeer en Kamerhop en het plaatsen van een watermolen in het Kamerhop in verband met de aanleg van het Noord-Hollands kanaal. 1819-1824. 1 omslag
 1. Acte van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden enerzijds en de bedijkers van de Kogerpolder anderzijds over de aanhechting d.m.v. een dam en een sluis van laatstgenoemde polder aan de Starnmeer ten behoeve van een verbinding met de Zaan. 1647, met een eenvoudig afschrift, z.d. (ca. 1e helft 18e eeuw). 1 omslag
 1. Stukken betreffende de ruilverkaveling in de gemeenten Graft, de Rijp en Schermer. 1969-1970, 1975. 1 omslag

546-553. Kadastrale kaarten van de Starnmeer en Kamerhop. 1873-1874, 1932, 1938, 1939. 10 bladen

 1. Gemeente Akersloot, sectie D, 2e blad, 1873.
 2. idem, z.d. (ca. 1932)
 3. Gemeente Akersloot, sectie D, 1e blad, 1874.
 4. Gemeente Graft, sectie E, 1932. copie.
 5. Gemeente Jisp, sectie A, 1932. copie.
 6. Gemeente Wormer, sectie A. z.d. (ca. 1932). copie.
 7. Gemeente Jisp, sectie A, gemeente Graft, sectie E, gemeente de Rijp, sectie C, 1938.
 8. Kamerhop, 1939. copie.
 9. Kaart van de Starnmeer. 1907.

 1. Manuscripten van E. Besse over de geschiedenis van de Starnmeer z.d. (ca. 1940). 1 omslag
 2. Stukken betreffende de aanvraag van subsidie door E. Besse aan dijkgraaf en heemraden voor zijn boek “De geschiedenis van de Starnmeer”. 1948. 1 omslag
 3. Stukken betreffende het verzoek van dijkgraaf en heemraden om een artikel van E. Besse over de geschiedenis van de Starnmeer in bezit te mogen krijgen. 1954. 1 omslag
 4. Stukken betreffende het 325-jarig bestaan van de Starnmeer. 1968. 1 omslag

Lees meer

Beeldbank

Alle afbeeldingen van de site nog eens op een grote hoop. Om de lijst wat in te korten, of om een specifieker onderwerp te zien, klik op een van de tags hieronder, dan zal de lijst zich aanpassen.

Om een afbeelding in zijn oorspronkelijke grootte te zien, klik met de rechter muisknop op een afbeelding hieronder en open in nieuw venster of tab.

 

 

Lees meer